» سر تیترهای مهم

مسئولین! میدانید چرا سه میلیون نفر اندیشمندان کشور ساکتند؟- کتاب شانزدهم

سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم جای بسیار تعجب است که سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور کامل رسانه ای است و الحق و والانصاف فوق العاده عمل کرده است، سئوال برانگیز است، چگونه به آقای همتی اجازه داده که از تمام شبکه های کشور عبارت رای بی رای را با صدای رسا بگوش جهانیان برساند؟ در حالی که اگر دانشمندترین فرد در خیابان بصورت پیام جمعی برای بیست نفر چنین عبارتی را بکار می برد چه به روزگارش می آمد. مخاطبان من در این نوشتار هفت نفر کاندید هستند که ادعا می کنند که در مدت چهار سال کشور را از بحران نجات می دهند. شما هفت نفر کاندید در مقایسه با توانمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور در کجا ایستاده اید؟ با ارزشمندان تاریخمان با چه کسی قابل مقایسه هستید؟ کوروش؟ داریوش ؟ امیر کبیر؟ مصدق ؟ رضا شاه؟ و....با توانمندان جهانی در کشورهای پیشرفته با چه کسی قابل مقایسه اید؟ چه نام آوری در جهان و ایران داشته اید و چه خدمات ارزنده ی افتخار آفرین انجام داده اید که دنیا و یا ایران قدردان شما باشند؟ موج سواری در ایران سوابق بسیار زیادی دارد که کتابها می توان نوشت. چند نفر از حدود سه میلیون نیک اندیشان ایران در داخل و خارج از کشور شما را به ارزشمندی ی اداره ی کشور چنان می شناسد که در تریبونهای بین المللی در مجامع علمی، نیمساعت در مورد توانمندیهای علمی و ارزشی ی شما صحبت کند؟ نه در مورد نماز خواند و روزه گرفتنتان که بدون تظاهر به دینداری بی معنا است و در مقایسه با کار دانشی و تجربیات علمی و اجرائی هم هیچ نقشی ندارد. مخاطبان من هر هفت کاندید هستند. اگر قرار باشد توانمندان لایق شناسائی شوند و با خواهش و تمنای سه میلیون نیک اندیشان کشور در داخل و خارج با خواهش و تمنا جهت کاندید شدن رغبتدار شوند و مورد قبول و استقبال شدید نیک اندیشان و تمامی ی مردم شریف ایران شوند کسان دیگری هستند. که ادعائی هم ندارند ولی توانمندی دارند. عملشان افتخار می آورد. همچنان که در طول زندگیشان افتخار آفریدند و همانند خانم مرکل که پس از هجده سال صدر اعظمی تمام مردمانشان به مدت شش دقیقه در بالکنهای منازلشان به افتخارش ابراز احساسات بدون زور و سانسور نمودند. کدام شما برای ایران چنان افتخارآمیز بوده اید که خودتان به میدان آمده اید که با انشاءالله ها میخواهید خدا بجای شما کشور را نجات دهد. هر چند که در شرایط اسفبار کشور هم حکمت خدا نقش داشته است و شاید هم بدلیل عدم عبادتهای جانانه ی مسئولین و مردم خداوند خشم گرفته است و بی سوادی و کم سوادی ی مسئولین بسیار نقش ناچیزی داشته است چرا که خدا ناظر بر هر کاری است. How is the Broadcasting Organization responsible for censorship? - Book 16 It is very surprising that the Radio and Television of Iran, which is responsible for the complete censorship of the media and has done a great job of justice and fairness, is questioning how it has allowed Mr. Hemmati to use the phrase "vote without vote" from all the networks of the country. Hear the world? On the other hand, what would happen if the most learned person on the street used such a phrase as a collective message for twenty people. My audience in this article is seven candidates who claim to save the country from crisis in four years. Where are the seven candidates compared to the capable Iranians at home and abroad? Who can you compare with the valuable people of our history? Kourosh? Dariush ? Amir Kabir? Mossadegh? King Reza? And .... with whom are you comparable to the world powerful in developed countries? What name have you had in the world and in Iran, and what valuable services have you done that the world or Iran will appreciate? Surfing in Iran has a long history that books can be written. How many of the approximately three million philanthropists in Iran, inside and outside the country, know you by the value of running the country so much that you speak for half an hour in international forums about your scientific abilities and values in international forums? Not about praying and fasting, which is meaningless without pretending to be religious, and has no role in comparison with the work of knowledge and scientific and executive experiences. My audience is all seven candidates. If the able-bodied are to be identified and, with the wishes of three million well-wishers in the country at home and abroad, become eager to run for office and be widely accepted by well-wishers and all the honorable people of Iran, there are others. They do not have a claim, but they have the ability. Their work is proud. As they created pride throughout their lives, and like Mrs. Merkel, who, after eighteen years as Chancellor, all her people spent six minutes on the balconies of their homes expressing their feelings without force and without censorship. Which of you has been so proud of Iran that you have come to the fore yourself that, God willing, you want God to save the country for you? However, in the miserable conditions of the country, the wisdom of God has played a role, and perhaps because of the lack of devotional worship of the officials and people of God, and the illiteracy and illiteracy of the officials has played a very small role because God oversees everything. سازمان صدا و سیما اکنون که چند روز بیشتر به روز انتخابات باقی نیست فقط یک شبکه را آنهم فقط و فقط برای موضوع انتخابات و محدود به اندیشمندان توانمند و آگاه و با سواد کشور، استثنائا" بدون سانسور کند و در تمام شبانه روز تا یک هفته پس از رای گیری هیچ سانسوری نباشد و حراست و نیروهای انتظامی مسئولیتی در گفتارهای عقلانی و منطقی نداشته باشند ولو این که منطقی بودنش را نیک اندیشان و آگاهان و دانشمندان کشور در داخل و خارج تحلیل خواهند کرد و مقالات لازم را چه بصورت داخلی و چه جهانی منتشر خواهند کرد. فقط چنین فرصت کوتاهی به اندیشمندان کشور بدهید و پس از سپری شدن این مدت کوتاه مجددا" سانسورهایتان را کامل کنید. کوروشهای زمان خودمان را خودمان پیدا می کنیم و کشور را در اختیارش نمی گذاریم چرا که کشور با احساسات به هیچ فردی تقدیم نمی شود و کوروش زمان را هم زیر ذره بین تیز هوشانه از طرف تمام اندیشمندان رسد می کنیم و کارها جمعی و مردمی صورت می گیرد و ارزش کار شناسائی می شود و نه تاج سر خودمان بصورت فردی که خدایش کنیم و معبودوار در مقابلش تعظیم کنیم ولو این که مورد غضب هم قرار بگیریم. بگذارید آقای احمدی نژاد هم در آن شبکه ی بی سانسور رای بی رای را بگوید ولو این که مردم فهیم را خش و خاشاک خوانده است. پرفسورها و دانشمندانمان که در تمام چهل و دو سال ساکت بودند و دست از پا خطا نکردند با آزادی در این چند روزه بدون سانسور سخن بگویند. اگر لایق ترینها شناسائی شدند روش را مسئولین تعیین کنند تا قوی ترینها را به میدان عمل بیاورند ولو این که خودشان کناره گیری کنند. کشور بایستی با عقلانیت و علم و بدون بلوا و هیاهو، اداره شود که نیک اندیشان کشور نیازی به تظاهرات و داد و فریاد و به خیابانها آمدن ندارند و در جلسات علمی و عقلانی، با آرامش کامل برای تمامی ی حاضرین با منطق قوی نظریاتشان را ارائه می کنند و به نظر جمعی هم شدیدا" احترام می گذارند. Now that there are only a few more days left until the election day, the Radio and Television Organization will make only one network, and only for the subject of the elections, and limited to capable, knowledgeable and literate thinkers of the country, exceptionally "uncensored" and all day and night for up to a week. There should be no censorship after the voting and the security and law enforcement forces should not be responsible for rational and logical speeches, even if its rationality will be analyzed by well-wishers, scholars and scientists at home and abroad, and the necessary articles will be published both domestically and globally. Just give such a short opportunity to the thinkers of the country and after the expiration of this short period, "complete your censorship again." We find the Cyrus of our time ourselves and we do not give the country to him, because the country is not given to anyone with emotions, and we reach the Cyrus of time under the sharp microscope of all thinkers, and collective and popular deeds are done. And the value of the work is recognized and not the crown of our head as a person whom we worship and worship before, even if we are angry. Let Mr. Ahmadinejad say no to that uncensored network, even if he called the intelligent people a scumbag. Our professors and scientists, who have been silent for forty-two years and have not made a mistake, can speak freely in these few days without censorship. If the most deserving are identified, the authorities will determine the method to bring the strongest to the field, even if they resign themselves. The country should be run with rationality and science, without riots and fuss, that the well-wishers of the country do not need to demonstrate and shout and come to the streets, and in scientific and rational meetings, to present their views with complete calm to all those present with strong logic. And strongly respect the collective opinion. مهندس یحیی ملک آذری مدیر موسسه گاندی دیجیتال زمان کسی که خودش را جهانی می داند ایستادگی در مقابل اندیشه های علمی درخشان جهانی، حماقت است ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ میلادی 2021-06-13 Sunday - 2021 13 June سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم

سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم

          جای بسیار تعجب است که سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور کامل رسانه ای است و الحق و والانصاف فوق العاده عمل کرده است، سئوال برانگیز است، چگونه به آقای همتی اجازه داده که از تمام شبکه های کشور عبارت رای بی رای را با صدای رسا بگوش جهانیان برساند؟ در حالی که اگر دانشمندترین فرد در خیابان بصورت پیام جمعی برای بیست نفر چنین عبارتی را بکار می برد چه به روزگارش می آمد.

          مخاطبان من در این نوشتار هفت نفر کاندید هستند که ادعا می کنند که در مدت چهار سال کشور را از بحران نجات می دهند. شما هفت نفر کاندید در مقایسه با توانمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور در کجا ایستاده اید؟ با ارزشمندان تاریخمان با چه کسی قابل مقایسه هستید؟ کوروش؟ داریوش ؟ امیر کبیر؟ مصدق ؟ رضا شاه؟ و....با توانمندان جهانی در کشورهای پیشرفته با چه کسی قابل مقایسه اید؟ چه نام آوری در جهان و ایران داشته اید و چه خدمات ارزنده ی افتخار آفرین انجام داده اید که دنیا و یا ایران قدردان شما باشند؟ موج سواری در ایران سوابق بسیار زیادی دارد که کتابها می توان نوشت. چند نفر از حدود سه میلیون نیک اندیشان ایران در داخل و خارج از کشور شما را به ارزشمندی ی اداره ی کشور چنان می شناسد که در تریبونهای بین المللی در مجامع علمی، نیمساعت در مورد توانمندیهای علمی و ارزشی ی شما صحبت کند؟ نه در مورد نماز خواند و روزه گرفتنتان که بدون تظاهر به دینداری بی معنا است و در مقایسه با کار دانشی و تجربیات علمی و اجرائی هم هیچ نقشی ندارد. مخاطبان من هر هفت کاندید هستند. اگر قرار باشد توانمندان لایق شناسائی شوند و با خواهش و تمنای سه میلیون نیک اندیشان کشور در داخل و خارج با خواهش و تمنا جهت کاندید شدن رغبتدار شوند و مورد قبول و استقبال شدید نیک اندیشان و تمامی ی مردم شریف ایران شوند کسان دیگری هستند. که ادعائی هم ندارند ولی توانمندی دارند. عملشان افتخار می آورد. همچنان که در طول زندگیشان افتخار آفریدند و همانند خانم مرکل که پس از هجده سال صدر اعظمی تمام مردمانشان به مدت شش دقیقه در بالکنهای منازلشان به افتخارش ابراز احساسات بدون زور و سانسور نمودند. کدام شما برای ایران چنان افتخارآمیز بوده اید که خودتان به میدان آمده اید که با انشاءالله ها میخواهید خدا بجای شما کشور را نجات دهد. هر چند که در شرایط اسفبار کشور هم حکمت خدا نقش داشته است و شاید هم بدلیل عدم عبادتهای جانانه ی مسئولین و مردم  خداوند خشم گرفته است و بی سوادی و کم سوادی ی مسئولین بسیار نقش ناچیزی داشته است چرا که خدا ناظر بر هر کاری است.

How is the Broadcasting Organization responsible for censorship? - Book 16

It is very surprising that the Radio and Television of Iran, which is responsible for the complete censorship of the media and has done a great job of justice and fairness, is questioning how it has allowed Mr. Hemmati to use the phrase "vote without vote" from all the networks of the country. Hear the world? On the other hand, what would happen if the most learned person on the street used such a phrase as a collective message for twenty people.

My audience in this article is seven candidates who claim to save the country from crisis in four years. Where are the seven candidates compared to the capable Iranians at home and abroad? Who can you compare with the valuable people of our history? Kourosh? Dariush ? Amir Kabir? Mossadegh? King Reza? And .... with whom are you comparable to the world powerful in developed countries? What name have you had in the world and in Iran, and what valuable services have you done that the world or Iran will appreciate? Surfing in Iran has a long history that books can be written. How many of the approximately three million philanthropists in Iran, inside and outside the country, know you by the value of running the country so much that you speak for half an hour in international forums about your scientific abilities and values in international forums? Not about praying and fasting, which is meaningless without pretending to be religious, and has no role in comparison with the work of knowledge and scientific and executive experiences. My audience is all seven candidates. If the able-bodied are to be identified and, with the wishes of three million well-wishers in the country at home and abroad, become eager to run for office and be widely accepted by well-wishers and all the honorable people of Iran, there are others. They do not have a claim, but they have the ability. Their work is proud. As they created pride throughout their lives, and like Mrs. Merkel, who, after eighteen years as Chancellor, all her people spent six minutes on the balconies of their homes expressing their feelings without force and without censorship. Which of you has been so proud of Iran that you have come to the fore yourself that, God willing, you want God to save the country for you? However, in the miserable conditions of the country, the wisdom of God has played a role, and perhaps because of the lack of devotional worship of the officials and people of God, and the illiteracy and illiteracy of the officials has played a very small role because God oversees everything.

          سازمان صدا و سیما اکنون که چند روز بیشتر به روز انتخابات باقی نیست فقط یک شبکه را آنهم فقط و فقط برای موضوع انتخابات و محدود به اندیشمندان توانمند و آگاه و با سواد کشور، استثنائا" بدون سانسور کند و در تمام شبانه روز تا یک هفته پس از رای گیری هیچ سانسوری نباشد و حراست و نیروهای انتظامی مسئولیتی در گفتارهای عقلانی و منطقی نداشته باشند ولو این که منطقی بودنش را نیک اندیشان و آگاهان و دانشمندان کشور در داخل و خارج تحلیل خواهند کرد و مقالات لازم را چه بصورت داخلی و چه جهانی منتشر خواهند کرد. فقط چنین فرصت کوتاهی به اندیشمندان کشور بدهید و پس از سپری شدن این مدت کوتاه مجددا" سانسورهایتان را کامل کنید. کوروشهای زمان خودمان را خودمان پیدا می کنیم و کشور را در اختیارش نمی گذاریم چرا که کشور با احساسات به هیچ فردی تقدیم نمی شود و کوروش زمان را هم زیر ذره بین تیز هوشانه از طرف تمام اندیشمندان رسد می کنیم و کارها جمعی و مردمی صورت می گیرد و ارزش کار شناسائی می شود و نه تاج سر خودمان بصورت فردی که خدایش کنیم و معبودوار در مقابلش تعظیم کنیم ولو این که مورد غضب هم قرار بگیریم. بگذارید آقای احمدی نژاد هم در آن شبکه ی بی سانسور رای بی رای را بگوید ولو این که مردم فهیم را خش و خاشاک خوانده است. پرفسورها و دانشمندانمان که در تمام چهل و دو سال ساکت بودند و دست از پا خطا نکردند با آزادی در این چند روزه بدون سانسور سخن بگویند. اگر لایق ترینها شناسائی شدند روش را مسئولین تعیین کنند تا قوی ترینها را به میدان عمل بیاورند ولو این که خودشان کناره گیری کنند. کشور بایستی با عقلانیت و علم و بدون بلوا و هیاهو، اداره شود که نیک اندیشان کشور نیازی به تظاهرات و داد و فریاد و به خیابانها آمدن ندارند و در جلسات علمی و عقلانی، با آرامش کامل برای تمامی ی حاضرین با منطق قوی نظریاتشان را ارائه می کنند و به نظر جمعی هم شدیدا" احترام می گذارند.

Now that there are only a few more days left until the election day, the Radio and Television Organization will make only one network, and only for the subject of the elections, and limited to capable, knowledgeable and literate thinkers of the country, exceptionally "uncensored" and all day and night for up to a week. There should be no censorship after the voting and the security and law enforcement forces should not be responsible for rational and logical speeches, even if its rationality will be analyzed by well-wishers, scholars and scientists at home and abroad, and the necessary articles will be published both domestically and globally. Just give such a short opportunity to the thinkers of the country and after the expiration of this short period, "complete your censorship again." We find the Cyrus of our time ourselves and we do not give the country to him, because the country is not given to anyone with emotions, and we reach the Cyrus of time under the sharp microscope of all thinkers, and collective and popular deeds are done. And the value of the work is recognized and not the crown of our head as a person whom we worship and worship before, even if we are angry. Let Mr. Ahmadinejad say no to that uncensored network, even if he called the intelligent people a scumbag. Our professors and scientists, who have been silent for forty-two years and have not made a mistake, can speak freely in these few days without censorship. If the most deserving are identified, the authorities will determine the method to bring the strongest to the field, even if they resign themselves. The country should be run with rationality and science, without riots and fuss, that the well-wishers of the country do not need to demonstrate and shout and come to the streets, and in scientific and rational meetings, to present their views with complete calm to all those present with strong logic. And strongly respect the collective opinion.

مهندس یحیی ملک آذری

مدیر موسسه گاندی دیجیتال زمان

کسی که خودش را جهانی می داند

ایستادگی در مقابل اندیشه های علمی درخشان جهانی، حماقت است

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

میلادی

2021-06-13

Sunday - 2021 13 June

سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم جای بسیار تعجب است که سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور کامل رسانه ای است و الحق و والانصاف فوق العاده عمل کرده است، سئوال برانگیز است، چگونه به آقای همتی اجازه داده که از تمام شبکه های کشور عبارت رای بی رای را با صدای رسا بگوش جهانیان برساند؟ در حالی که اگر دانشمندترین فرد در خیابان بصورت پیام جمعی برای بیست نفر چنین عبارتی را بکار می برد چه به روزگارش می آمد. مخاطبان من در این نوشتار هفت نفر کاندید هستند که ادعا می کنند که در مدت چهار سال کشور را از بحران نجات می دهند. شما هفت نفر کاندید در مقایسه با توانمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور در کجا ایستاده اید؟ با ارزشمندان تاریخمان با چه کسی قابل مقایسه هستید؟ کوروش؟ داریوش ؟ امیر کبیر؟ مصدق ؟ رضا شاه؟ و....با توانمندان جهانی در کشورهای پیشرفته با چه کسی قابل مقایسه اید؟ چه نام آوری در جهان و ایران داشته اید و چه خدمات ارزنده ی افتخار آفرین انجام داده اید که دنیا و یا ایران قدردان شما باشند؟ موج سواری در ایران سوابق بسیار زیادی دارد که کتابها می توان نوشت. چند نفر از حدود سه میلیون نیک اندیشان ایران در داخل و خارج از کشور شما را به ارزشمندی ی اداره ی کشور چنان می شناسد که در تریبونهای بین المللی در مجامع علمی، نیمساعت در مورد توانمندیهای علمی و ارزشی ی شما صحبت کند؟ نه در مورد نماز خواند و روزه گرفتنتان که بدون تظاهر به دینداری بی معنا است و در مقایسه با کار دانشی و تجربیات علمی و اجرائی هم هیچ نقشی ندارد. مخاطبان من هر هفت کاندید هستند. اگر قرار باشد توانمندان لایق شناسائی شوند و با خواهش و تمنای سه میلیون نیک اندیشان کشور در داخل و خارج با خواهش و تمنا جهت کاندید شدن رغبتدار شوند و مورد قبول و استقبال شدید نیک اندیشان و تمامی ی مردم شریف ایران شوند کسان دیگری هستند. که ادعائی هم ندارند ولی توانمندی دارند. عملشان افتخار می آورد. همچنان که در طول زندگیشان افتخار آفریدند و همانند خانم مرکل که پس از هجده سال صدر اعظمی تمام مردمانشان به مدت شش دقیقه در بالکنهای منازلشان به افتخارش ابراز احساسات بدون زور و سانسور نمودند. کدام شما برای ایران چنان افتخارآمیز بوده اید که خودتان به میدان آمده اید که با انشاءالله ها میخواهید خدا بجای شما کشور را نجات دهد. هر چند که در شرایط اسفبار کشور هم حکمت خدا نقش داشته است و شاید هم بدلیل عدم عبادتهای جانانه ی مسئولین و مردم خداوند خشم گرفته است و بی سوادی و کم سوادی ی مسئولین بسیار نقش ناچیزی داشته است چرا که خدا ناظر بر هر کاری است. How is the Broadcasting Organization responsible for censorship? - Book 16 It is very surprising that the Radio and Television of Iran, which is responsible for the complete censorship of the media and has done a great job of justice and fairness, is questioning how it has allowed Mr. Hemmati to use the phrase "vote without vote" from all the networks of the country. Hear the world? On the other hand, what would happen if the most learned person on the street used such a phrase as a collective message for twenty people. My audience in this article is seven candidates who claim to save the country from crisis in four years. Where are the seven candidates compared to the capable Iranians at home and abroad? Who can you compare with the valuable people of our history? Kourosh? Dariush ? Amir Kabir? Mossadegh? King Reza? And .... with whom are you comparable to the world powerful in developed countries? What name have you had in the world and in Iran, and what valuable services have you done that the world or Iran will appreciate? Surfing in Iran has a long history that books can be written. How many of the approximately three million philanthropists in Iran, inside and outside the country, know you by the value of running the country so much that you speak for half an hour in international forums about your scientific abilities and values in international forums? Not about praying and fasting, which is meaningless without pretending to be religious, and has no role in comparison with the work of knowledge and scientific and executive experiences. My audience is all seven candidates. If the able-bodied are to be identified and, with the wishes of three million well-wishers in the country at home and abroad, become eager to run for office and be widely accepted by well-wishers and all the honorable people of Iran, there are others. They do not have a claim, but they have the ability. Their work is proud. As they created pride throughout their lives, and like Mrs. Merkel, who, after eighteen years as Chancellor, all her people spent six minutes on the balconies of their homes expressing their feelings without force and without censorship. Which of you has been so proud of Iran that you have come to the fore yourself that, God willing, you want God to save the country for you? However, in the miserable conditions of the country, the wisdom of God has played a role, and perhaps because of the lack of devotional worship of the officials and people of God, and the illiteracy and illiteracy of the officials has played a very small role because God oversees everything. سازمان صدا و سیما اکنون که چند روز بیشتر به روز انتخابات باقی نیست فقط یک شبکه را آنهم فقط و فقط برای موضوع انتخابات و محدود به اندیشمندان توانمند و آگاه و با سواد کشور، استثنائا" بدون سانسور کند و در تمام شبانه روز تا یک هفته پس از رای گیری هیچ سانسوری نباشد و حراست و نیروهای انتظامی مسئولیتی در گفتارهای عقلانی و منطقی نداشته باشند ولو این که منطقی بودنش را نیک اندیشان و آگاهان و دانشمندان کشور در داخل و خارج تحلیل خواهند کرد و مقالات لازم را چه بصورت داخلی و چه جهانی منتشر خواهند کرد. فقط چنین فرصت کوتاهی به اندیشمندان کشور بدهید و پس از سپری شدن این مدت کوتاه مجددا" سانسورهایتان را کامل کنید. کوروشهای زمان خودمان را خودمان پیدا می کنیم و کشور را در اختیارش نمی گذاریم چرا که کشور با احساسات به هیچ فردی تقدیم نمی شود و کوروش زمان را هم زیر ذره بین تیز هوشانه از طرف تمام اندیشمندان رسد می کنیم و کارها جمعی و مردمی صورت می گیرد و ارزش کار شناسائی می شود و نه تاج سر خودمان بصورت فردی که خدایش کنیم و معبودوار در مقابلش تعظیم کنیم ولو این که مورد غضب هم قرار بگیریم. بگذارید آقای احمدی نژاد هم در آن شبکه ی بی سانسور رای بی رای را بگوید ولو این که مردم فهیم را خش و خاشاک خوانده است. پرفسورها و دانشمندانمان که در تمام چهل و دو سال ساکت بودند و دست از پا خطا نکردند با آزادی در این چند روزه بدون سانسور سخن بگویند. اگر لایق ترینها شناسائی شدند روش را مسئولین تعیین کنند تا قوی ترینها را به میدان عمل بیاورند ولو این که خودشان کناره گیری کنند. کشور بایستی با عقلانیت و علم و بدون بلوا و هیاهو، اداره شود که نیک اندیشان کشور نیازی به تظاهرات و داد و فریاد و به خیابانها آمدن ندارند و در جلسات علمی و عقلانی، با آرامش کامل برای تمامی ی حاضرین با منطق قوی نظریاتشان را ارائه می کنند و به نظر جمعی هم شدیدا" احترام می گذارند. Now that there are only a few more days left until the election day, the Radio and Television Organization will make only one network, and only for the subject of the elections, and limited to capable, knowledgeable and literate thinkers of the country, exceptionally "uncensored" and all day and night for up to a week. There should be no censorship after the voting and the security and law enforcement forces should not be responsible for rational and logical speeches, even if its rationality will be analyzed by well-wishers, scholars and scientists at home and abroad, and the necessary articles will be published both domestically and globally. Just give such a short opportunity to the thinkers of the country and after the expiration of this short period, "complete your censorship again." We find the Cyrus of our time ourselves and we do not give the country to him, because the country is not given to anyone with emotions, and we reach the Cyrus of time under the sharp microscope of all thinkers, and collective and popular deeds are done. And the value of the work is recognized and not the crown of our head as a person whom we worship and worship before, even if we are angry. Let Mr. Ahmadinejad say no to that uncensored network, even if he called the intelligent people a scumbag. Our professors and scientists, who have been silent for forty-two years and have not made a mistake, can speak freely in these few days without censorship. If the most deserving are identified, the authorities will determine the method to bring the strongest to the field, even if they resign themselves. The country should be run with rationality and science, without riots and fuss, that the well-wishers of the country do not need to demonstrate and shout and come to the streets, and in scientific and rational meetings, to present their views with complete calm to all those present with strong logic. And strongly respect the collective opinion. مهندس یحیی ملک آذری مدیر موسسه گاندی دیجیتال زمان کسی که خودش را جهانی می داند ایستادگی در مقابل اندیشه های علمی درخشان جهانی، حماقت است ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ میلادی 2021-06-13 Sunday - 2021 13 June سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم

سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم

          جای بسیار تعجب است که سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور کامل رسانه ای است و الحق و والانصاف فوق العاده عمل کرده است، سئوال برانگیز است، چگونه به آقای همتی اجازه داده که از تمام شبکه های کشور عبارت رای بی رای را با صدای رسا بگوش جهانیان برساند؟ در حالی که اگر دانشمندترین فرد در خیابان بصورت پیام جمعی برای بیست نفر چنین عبارتی را بکار می برد چه به روزگارش می آمد.

          مخاطبان من در این نوشتار هفت نفر کاندید هستند که ادعا می کنند که در مدت چهار سال کشور را از بحران نجات می دهند. شما هفت نفر کاندید در مقایسه با توانمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور در کجا ایستاده اید؟ با ارزشمندان تاریخمان با چه کسی قابل مقایسه هستید؟ کوروش؟ داریوش ؟ امیر کبیر؟ مصدق ؟ رضا شاه؟ و....با توانمندان جهانی در کشورهای پیشرفته با چه کسی قابل مقایسه اید؟ چه نام آوری در جهان و ایران داشته اید و چه خدمات ارزنده ی افتخار آفرین انجام داده اید که دنیا و یا ایران قدردان شما باشند؟ موج سواری در ایران سوابق بسیار زیادی دارد که کتابها می توان نوشت. چند نفر از حدود سه میلیون نیک اندیشان ایران در داخل و خارج از کشور شما را به ارزشمندی ی اداره ی کشور چنان می شناسد که در تریبونهای بین المللی در مجامع علمی، نیمساعت در مورد توانمندیهای علمی و ارزشی ی شما صحبت کند؟ نه در مورد نماز خواند و روزه گرفتنتان که بدون تظاهر به دینداری بی معنا است و در مقایسه با کار دانشی و تجربیات علمی و اجرائی هم هیچ نقشی ندارد. مخاطبان من هر هفت کاندید هستند. اگر قرار باشد توانمندان لایق شناسائی شوند و با خواهش و تمنای سه میلیون نیک اندیشان کشور در داخل و خارج با خواهش و تمنا جهت کاندید شدن رغبتدار شوند و مورد قبول و استقبال شدید نیک اندیشان و تمامی ی مردم شریف ایران شوند کسان دیگری هستند. که ادعائی هم ندارند ولی توانمندی دارند. عملشان افتخار می آورد. همچنان که در طول زندگیشان افتخار آفریدند و همانند خانم مرکل که پس از هجده سال صدر اعظمی تمام مردمانشان به مدت شش دقیقه در بالکنهای منازلشان به افتخارش ابراز احساسات بدون زور و سانسور نمودند. کدام شما برای ایران چنان افتخارآمیز بوده اید که خودتان به میدان آمده اید که با انشاءالله ها میخواهید خدا بجای شما کشور را نجات دهد. هر چند که در شرایط اسفبار کشور هم حکمت خدا نقش داشته است و شاید هم بدلیل عدم عبادتهای جانانه ی مسئولین و مردم  خداوند خشم گرفته است و بی سوادی و کم سوادی ی مسئولین بسیار نقش ناچیزی داشته است چرا که خدا ناظر بر هر کاری است.

How is the Broadcasting Organization responsible for censorship? - Book 16

It is very surprising that the Radio and Television of Iran, which is responsible for the complete censorship of the media and has done a great job of justice and fairness, is questioning how it has allowed Mr. Hemmati to use the phrase "vote without vote" from all the networks of the country. Hear the world? On the other hand, what would happen if the most learned person on the street used such a phrase as a collective message for twenty people.

My audience in this article is seven candidates who claim to save the country from crisis in four years. Where are the seven candidates compared to the capable Iranians at home and abroad? Who can you compare with the valuable people of our history? Kourosh? Dariush ? Amir Kabir? Mossadegh? King Reza? And .... with whom are you comparable to the world powerful in developed countries? What name have you had in the world and in Iran, and what valuable services have you done that the world or Iran will appreciate? Surfing in Iran has a long history that books can be written. How many of the approximately three million philanthropists in Iran, inside and outside the country, know you by the value of running the country so much that you speak for half an hour in international forums about your scientific abilities and values in international forums? Not about praying and fasting, which is meaningless without pretending to be religious, and has no role in comparison with the work of knowledge and scientific and executive experiences. My audience is all seven candidates. If the able-bodied are to be identified and, with the wishes of three million well-wishers in the country at home and abroad, become eager to run for office and be widely accepted by well-wishers and all the honorable people of Iran, there are others. They do not have a claim, but they have the ability. Their work is proud. As they created pride throughout their lives, and like Mrs. Merkel, who, after eighteen years as Chancellor, all her people spent six minutes on the balconies of their homes expressing their feelings without force and without censorship. Which of you has been so proud of Iran that you have come to the fore yourself that, God willing, you want God to save the country for you? However, in the miserable conditions of the country, the wisdom of God has played a role, and perhaps because of the lack of devotional worship of the officials and people of God, and the illiteracy and illiteracy of the officials has played a very small role because God oversees everything.

          سازمان صدا و سیما اکنون که چند روز بیشتر به روز انتخابات باقی نیست فقط یک شبکه را آنهم فقط و فقط برای موضوع انتخابات و محدود به اندیشمندان توانمند و آگاه و با سواد کشور، استثنائا" بدون سانسور کند و در تمام شبانه روز تا یک هفته پس از رای گیری هیچ سانسوری نباشد و حراست و نیروهای انتظامی مسئولیتی در گفتارهای عقلانی و منطقی نداشته باشند ولو این که منطقی بودنش را نیک اندیشان و آگاهان و دانشمندان کشور در داخل و خارج تحلیل خواهند کرد و مقالات لازم را چه بصورت داخلی و چه جهانی منتشر خواهند کرد. فقط چنین فرصت کوتاهی به اندیشمندان کشور بدهید و پس از سپری شدن این مدت کوتاه مجددا" سانسورهایتان را کامل کنید. کوروشهای زمان خودمان را خودمان پیدا می کنیم و کشور را در اختیارش نمی گذاریم چرا که کشور با احساسات به هیچ فردی تقدیم نمی شود و کوروش زمان را هم زیر ذره بین تیز هوشانه از طرف تمام اندیشمندان رسد می کنیم و کارها جمعی و مردمی صورت می گیرد و ارزش کار شناسائی می شود و نه تاج سر خودمان بصورت فردی که خدایش کنیم و معبودوار در مقابلش تعظیم کنیم ولو این که مورد غضب هم قرار بگیریم. بگذارید آقای احمدی نژاد هم در آن شبکه ی بی سانسور رای بی رای را بگوید ولو این که مردم فهیم را خش و خاشاک خوانده است. پرفسورها و دانشمندانمان که در تمام چهل و دو سال ساکت بودند و دست از پا خطا نکردند با آزادی در این چند روزه بدون سانسور سخن بگویند. اگر لایق ترینها شناسائی شدند روش را مسئولین تعیین کنند تا قوی ترینها را به میدان عمل بیاورند ولو این که خودشان کناره گیری کنند. کشور بایستی با عقلانیت و علم و بدون بلوا و هیاهو، اداره شود که نیک اندیشان کشور نیازی به تظاهرات و داد و فریاد و به خیابانها آمدن ندارند و در جلسات علمی و عقلانی، با آرامش کامل برای تمامی ی حاضرین با منطق قوی نظریاتشان را ارائه می کنند و به نظر جمعی هم شدیدا" احترام می گذارند.

Now that there are only a few more days left until the election day, the Radio and Television Organization will make only one network, and only for the subject of the elections, and limited to capable, knowledgeable and literate thinkers of the country, exceptionally "uncensored" and all day and night for up to a week. There should be no censorship after the voting and the security and law enforcement forces should not be responsible for rational and logical speeches, even if its rationality will be analyzed by well-wishers, scholars and scientists at home and abroad, and the necessary articles will be published both domestically and globally. Just give such a short opportunity to the thinkers of the country and after the expiration of this short period, "complete your censorship again." We find the Cyrus of our time ourselves and we do not give the country to him, because the country is not given to anyone with emotions, and we reach the Cyrus of time under the sharp microscope of all thinkers, and collective and popular deeds are done. And the value of the work is recognized and not the crown of our head as a person whom we worship and worship before, even if we are angry. Let Mr. Ahmadinejad say no to that uncensored network, even if he called the intelligent people a scumbag. Our professors and scientists, who have been silent for forty-two years and have not made a mistake, can speak freely in these few days without censorship. If the most deserving are identified, the authorities will determine the method to bring the strongest to the field, even if they resign themselves. The country should be run with rationality and science, without riots and fuss, that the well-wishers of the country do not need to demonstrate and shout and come to the streets, and in scientific and rational meetings, to present their views with complete calm to all those present with strong logic. And strongly respect the collective opinion.

مهندس یحیی ملک آذری

مدیر موسسه گاندی دیجیتال زمان

کسی که خودش را جهانی می داند

ایستادگی در مقابل اندیشه های علمی درخشان جهانی، حماقت است

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

میلادی

2021-06-13

Sunday - 2021 13 June

مسئولین! میدانید در آپارتمانها چه میگذرد؟- کتاب هجدهم

ساختمانی که سکونت دارید هتلی و یا مسافر خانه ای است؟- کتاب هجدهم

تمام سالم اندیشان جهان خدای واحد دارند- کتاب شانزدهم

اختیارات هیئت مدیره در آپارتمان ها- کتاب هجدهم بخش اول

خدای درون اندیشمندان جهان و خدای خالق هستی، ارتباطات لحظه ای هر کدامشان؟- کتاب شانزدهم

آدم حسابیها و کارهای آنها- کتاب شانزدهم بخش اول

نامه یک آپارتمان نشین دلسوخته به سالمهای جامعه- کتاب هجدهم

ماجرای دوقلوهای مهندس- کتاب شانزدهم بخش سوم

ماجرای دوقلوهای مهندس- کتاب شانزدهم بخش دوم

به : کمیسیون محترم ملی یونسکو یونسکو: بیسوادی واقعی،بیسوادی پنهان است- کشف 120 گاندی دیجیتال زمان

ماجرای دوقلوهای مهندس- کتاب شانزدهم بخش اول

استاندارد محصولات فکری و عملی دینی- کتاب شانزدهم

جامعه پُر از معنویت است. فساد را بیرون کنید- کتاب شانزدهم

هدفمندی از درون ذهن و ساختن استراتژی و اجرا در محیط بیرون- ( کشف 119 گ.د.ز. )

جناب آقای دکتر محسن فرشاد بخش اول

جایگاه دین در علم و نقش مثبتش از دیدگاه علم نگرانه در کجا قرار دارد ؟ - کتاب چهارم

 

 

 

 

 

جایگاه دین در علم و نقش مثبتش از دیدگاه علم نگرانه در کجا قرار دارد ؟ - کتاب چهارم

          اعجازهای علم آنقدر زیاد است که تمام تمدن بشریت را فرا گرفته است و به پیش میتازد . ما نمی توانیم از اعجازهای علم صرفنظر کنیم و کتاب علم را ببندیم و به کناری بگذاریم . ادیان در دلِ علمند و یا رقیب علم ؟ و یا تک مضرابهائی به علم میزنند و هرجائی که علم قد علم می کند ادیان چند ده سال یکبار به میدان می آیند و می گویند ما برتریت داریم چرا که چنین مطلبی چهارده هزار سال پیش در قران آمده است . سئوال اساسی این است که شما را چه به قران ؟ که در هیچ یک از آیات هم همفکری و هم زبانی با همدیگر و با علم ندارید و متن هیچ آیه ای برایتان عینیتش مفهوم نیست و اصالت ندارد که در هر موردش طومارها بنام تفسیر می نویسید که تومارهای دیگر تومارهای شما را می بندند و همه ی تومار نویسان هم برای خودشان و پیروانشان عظما هستند و قابل پیروی و از طرف دیگر باورمندان در مسیر اشتباه مطلق قرار دارند . دانشمندانی که از مزیتهای علم حداکثر استفاده را کرده اند و دانشمند شده اند ، افراد کلیدی ی ادیانیان را ترغیب می کنند که آنها را شکار کنند و از زبان آنها دین را برتر از علم معرفی می کنند . به این عبارت دقت کنید : برخی اعجاز علمی قرآن و تاثیر آن بر دانشمندان غربی - پروفسورهایی که مسلمان شدند چرا پیشوایان ادیان توانائی ی آن را ندارند که به میدان علم بیایند و با معیارهای علمی ، برتریتی نشان بدهند و بصورت مستمر بر برتریت خودشان بیفزایند و خودشان دانشمند و پرفسور شوند و تکیه گاهشان دانائیهای خودشان باشد که تمامی ی مطالبی که بیان می کنند با اشراف کامل باشد و منطبق بر علم و عقلانیت کامل  ؟ و یا میخواهید که دنیای علم عقب نشینی کند و جایگاهش را به ادیان بسپارد و دیگر در جهان اسمی از علم برده نشود و شما هم در اختلافات خودتان قرنها و قرنها با یکدیگر مخالفت کنید و در مجموعه های پیروی افراد زیادی کشته شوند و عقب ماندگیها همچنان رشد کشورها را سد کنند . و ادیان هم برائت کامل و معنادار خودشان را از خرافات و تخیلات بی معنا و استدلالات واحی رها کنند و دیگر هیچ مزخرفاتی که به نام دین در طول قرنها دیده دیده شده است و دیده می شود را منکر شوند بدون آن که مشآنها خودشان را به علم نمیچسبانند ؟ شما آنها را به کجا متصل میدانید ؟ مشخص بکنید که رابطه ی تنگاتنگ عظماهای دینی و مذهبی با دانشمندان و نخبگان علمی و پرفسورها در جهان چیست و چرا هرگز جهان آنها را در کنار هم ندیده است که در یک موضوع کلیدی دینی و باورمندی مانند ملائکه و دنیای پس از مرگ و شیطان و بهشت و جهنم ف با معیارهای علمی گفتگوهای ارزشمندی بکنند و مردم علم نگر جهان هم مشتاق به دیدن و شنیدن باشند ؟  چرا به بهانه ی خدانشناسی و یا هم عقیده نبودن با خودتان مبادرت به محکوم کردن و اعدام افراد دگر اندیش می پردازید ؟ و با هزاران شیوه ی علنی و مخفی ، افرادی با چنین نگرشهائی تکه تکه می شوند که بنام دین می باشد و قاتلان هم از پیروان صدیق ادیان هستند و وقتی هم که دستگیر و محاکمه و اعدام می شوند آنها را فدائی و شهید میخوانند و ماندگار در تاریخ تلقی می کنند . علم با چنین عملکردهائی هیچ زاویه ی مشترک ندارد و تماما" مردود می داند . بیائید از این عبارتهای کلیشه ای در طول قرنها سوء استفاده نکنید و به دانائیهای خودتان تکیه بکنید و از دانش خودی شده ای که از قران گرفته اید و فقط به صِرف تکیه به دانش و آگاهی و عملهای علمی و عقلانی می توانید دنیا را به پیش ببرید را نشان دهید همانطوری که دانشمندان علمی عمل می کنند . چرا که هیچ دانشمند علمی ، هیچ کتابی را تنها کتاب نجات دهنده ی جهان نمی شناسد که در طول قرنها ، حتی آن یک کتاب را هم در بین خودشان با وحدت رویه نمیشناسید و تمام ابهامات آن کتابها هم در طول قرنها بی جواب باقی مانده است و همگی ی فرقه های دینی و مذهبی در جنگ و ستیز با هم .  و علمش را هم همگی ی آنها به خداوند نسبت می دهید که فقط دیدگاه فرقه ی خودتان را خدائی میدانید و تمامی دیگر فرقه ها و پیروانشان را منحرف و در جهت مخالفت با خداوند می دانید . چرا شما پیروان ادیان دست به دامن دانشمندان غربی و پرفسورهای مسلمان شده می دوید ؟ از خودتان چه دارید ؟ چرا داشته های خودتان را در جهان به عینیت نمیرسانید ؟

          تمام این دانشمندان بدون پیروی از احدی با معیار عقلانیت و با تکیه به دانائی و با آزاد اندیشی ، علوم ارزشمند جهانی را که فقط با یک معیار می شناسند  . و در تمام جهان هیچ باند و گروه و فرقه و شاخه های اصلی و فرعی ندارند . و زبان علم در هرکجای جهان یکسان است و دوگانگی در آن دیده نمی شود . و هرگز علم نگرها مخالفین خودشان را نمی کشند و زندانی هم نمی کنند . بیائید روشن و آشکار بگوئید که دین و مذهب در کدام زاویه ی علم جایگاه دارد که جنبه های مثبت و ارزشمندی را به جهانیان ارائه دهد و تمام جهان و جهانیان از مزایای آن استفاده کنند ؟ شما به این سئوال جواب بدهید که آیا پیروی در کنار عقلانیت چه معنائی دارد ؟ کسی که پیروی می کند نعل بالنعل باید شکلک الگو را پیاده می کند و تمامی ی حواسش را جمع  کند که از مرزهای الگو فراتر نرود ؟ یا این که دانش و عقلانیت تمامی ی جزتیات مطلب علمی شود و جزو اطلاعات عمیق باورمند باشد ؟ که معیارهایش همان معیارهای علم می باشد و نه چیز دیگر . نهایت این است که یک مسلمان در حد ایده ال شباحتش به رهبرش بسیار زیاد باشد و اگر خلاقیت متفاوت نشان داد می تواند خلاقیش در جهت مخالف رهبرش باشد مانند عمر و ابوبکر و .... . نقش اندیشه در این راستا بی معنا می شود . در علم نه تبعیت هست و نه الگو گیری ی بی اندیشه . و خود شبیه کرنهای عروسکی گونه .

          جالب است که از دانشمندان و پرفسورهای شناخته شده ی جهان هم استفاده می کنید که آن اندیشمندان تمام عمرشان را در تحقیق و تلاش علمی بکار برده اند و از بهترین دانشگاههای جهان مدارک عالی گرفته اند و درخشندگی ی علمی ی آنها ، که اصلا" تبعیت در آن معنا ندارد را برایش تومار نوشته اید و منتشر کرده اید . نویسندگان و منتشر کنندگان ! شما هم می توانید در صحنه های علمی حضور مثبت نشان دهید و یا خدای نکرده نکند که افراد پیاده ای هستید که فقط می توانید در پشت صحنه ها چنین پارازیتهائی را تدارک ببینید ؟ نام چند نفر از پرفسورهای  انتخابی ی شما ذکر می شود : پروفسور و محقق بخش جنین شناسی کالج پزشکی و بیولوژی سلولی دانشگاه جرج تون واشنگتن در آمریکا و که تحت تأثیر آیات جنین شناسی قرآن و مسلمان شده و در کنفرانس پزشکی ضمن مقاله ای تحقیقی اظهار داشت

1.      پروفسور کید. ال. مور

2.      تی. وی. ان پرساود T.V.N Persaud

3.      پروفسور موریس بوکای

4.      غدد ملحق به مجاری ادرار: که عبارتند از غدد کوپر (18) یا غدد مری (19) و ترشح کننده ی مایعی سیال و غدد لیتره که ماده ای مخاطی ترشح می کند.

5.      مارشال جانسون

6.      جرالد. سی جررینگر Gerald C.Goerinyer

7.      سی مپسون Simpson

8.     

9.     https://rahyafteha.ir/wp-content/uploads/2014/12/photo_2020-03-12_00-16-28.jpg

9-      تِجاتَتَ تِیاسِن Tegatat Teyasen

10- 

برخی اعجاز علمی قرآن و تاثیر آن بر دانشمندان غربی

پروفسورهایی که مسلمان شدند

پروفسور و محقق بخش جنین شناسی کالج پزشکی و بیولوژی سلولی دانشگاه جرج تون واشنگتن در آمریکا و که تحت تأثیر آیات جنین شناسی قرآن و مسلمان شده و در کنفرانس پزشکی ضمن مقاله ای تحقیقی اظهار داشت

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )، مطالب دیگر در مورد پروفسورهای شیعه شده و … را اینجا ببینید

وبینار بزرگداشت شیعه‌شناس شهیر ایتالیایی خانم پروفسور بیانکا ماریا اِسکارچا آمورِتّی

01 مهر 1399             https://rahyafteha.ir/wp-content/uploads/2020/09/a92ea083-fc9d-484b-9925-67627e466ad3-306x170.jpg

پروفسور هیوارد؛دانشمند، نویسنده و شاعر تازه مسلمان انگلیسی

اخبار

            26 شهریور 1399

پروفسور اهل سُنتی که اهل بیت علیهم السلام را حقیقت وذات اسلام می دانست

   15 اردیبهشت 1399

ماجرای گمشده ی پروفسور هانری کربن که در اسلام یافته شد

اخبار

10 اردیبهشت 1399

https://rahyafteha.ir/wp-content/uploads/2020/03/NUR02681-306x170.jpg

آیا پروفسور هانری کربن فرانسوی شیعه شد؟ / نظریه کربن در مورد امام زمان

اخبار

09 فروردین 1399

https://rahyafteha.ir/wp-content/uploads/2020/01/908649-306x170.jpg

·         مراسم بزرگداشت پروفسور عبدالجواد فلاطوری در آلمان

·         اخبار

26 دی 1398

دیذاز پروفسور پیرونه با آیت الله جوادی آملی

پاسخ آیت الله جوادی آملی به پروفسور پیرونه اسلام شناس مشهور ایتالیایی

اخبار

18 آذر 1398

https://rahyafteha.ir/wp-content/uploads/2019/10/Untitled-1-306x170.png

پروفسوری که با مطالعه ساختار قرآن مسلمان شد

اخبار

12 مهر 1398

پروفسور کریستین بونو

مرحوم یحیی بونو چگونه پروفسور فلسفه شد؟ گفتگوی تلویزیونی

اخبار

12 مهر 1398

https://rahyafteha.ir/wp-content/uploads/2019/09/WhatsApp-Image-2019-09-01-at-02.15.16-306x170.jpeg

یادبود پروفسور بونو در فرانسه برگزار می شود

اخبار

10 شهریور 1398

١

                     علم جایگاه بسیار بالائی دارد که هیچ چیز دیگر نمیتواند کمبود جایگاه علم را بگیرد . و هر انسانی که فاقد علم باشد عاجز است . و حتی توان اداره کردن خودش را هم ندارد . قران هم با تکیه به علم تمامیت خودش را عینیت میدهد . و آیات زیادی هم در این مورد دارد که چنینند :

در سورۀ 35 (فاطر) آیه های 27 و 28 می فرماید:

«ألم تر أنّ الله .....آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی فرو فرستاد که بوسیله آن میوه های رنگارنگ (از زمین) خارج ساختیم و از کوه ها نیز جاده هایی آفریده شده سفید و سرخ و به رنگ های مختلف گاه به رنگ کاملاً سیاه.

«ومن النّاس والدّواب ....و از انسان ها و جنبندگان و چهار پایان انواعی با رنگ های مختلف.

در سورۀ 39 (زمر) آیه 9 خداوند می فرماید: دانایان و نادانان یکی نیستند.

«آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر می شوند!»

ارزش علم و عالم در قرآن کریم بسیار بالاست. زیرا هرچه انسان بیشتر علم بیاموزد، بیشتر به وجود خداوند پی می برد. پس تعجبی ندارد که اولین آیه ای که نازل شد در رابطه با دعوت به خواندن و نوشتن باشد. سورۀ 96 (علق) با آیه زیر شروع می شود:

در نزد خداوند مرتبه علم و منزلت عالم بالاست زیرا از طریق کسب دانش انسان به ایمان به خدا می رسد.

او در سورۀ 35 (فاطر) آیۀ 28 می فرماید:

خداوند همچنین در قرآن کریم به ما امر می کند که در آیات او در آسمانها و زمین تفکر کنیم. سورۀ 45 (جاثیه) آیه های 5 ـ 3:

«وفی خلقکم ....ونیز در آفرینش شما و جنبندگانی که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته، نشانه هایی است برای جمعیّتی که اهل یقینند.

«واختلف اللیل والنّهار ....و نیز در آمد و شد شب و روز، و رزق و بارانی که خداوند از آسمان نازل کرده و بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها، نشانه های روشنی است برای گروهی که اهل تفکّرند خداوند در دو آیه اول سورۀ 68 (قلم) برای تکریم دانش و نگارش به قلم سوگند می خورد:

«ن والقلم ... سوگند به قلم و آنچه می نویسند،

در قرآن کریم در آیه های بسیاری دانشمندان مورد تحسین قرار می گیرند. علاوه بر آن چه ذکر شد، در سورۀ 3 (آل عمران) در دو جای مختلف خداوند خردمندان را می شناساند. خردمندان کسانی هستند که خدا را می پرستند و در آیات او عمیقا تدبر و تفکر می کنند.

در سورۀ 3 (آل عمران) آیه های 190 و 191 آمده است:

«إنّ فی خلق السموات والارض ....مسلماً در آفرینش آسمان ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه های (روشنی) برای خردمندان است.

در سورۀ 29 (عنکبوت) آیۀ 49 آمده است:

در احادیث، پیامبر اکرم(ص) از انواع دانش چه مذهبی و چه علمی بسیار دفاع می کنند. من به چند مورد آن ها از کتاب «پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) و برخی احادیث ایشان» نوشته اسماعیل کشمیری اشاره می کنم:

1. دانشمندان وارثان پیامبرانند.

2. کسب دانش بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.

3. زگهواره تا گور دانش بجوی.

4. کسی که خانه اش را به قصد کسب دانش ترک کند در راه خدا قدم نهاده است.

5. اگر خداوند بخواهد کسی را هدایت کند کاری می کند که او درک و یادگیری داشته باشد. یقینا دانش محصول یادگیری است.

قرآن کریم مسلمانان صدر اسلام را به مطالعه علوم مختلف همراه با مطالعات مذهبی اسلامی فرا می خواند. دکتر مرد هفمن، سفیر آلمان در رباط در این رابطه می گوید: اساس شکوفایی مطالعات اسلامی، عطش انسان برای کسب دانش و آمادگی مسلمین برای به کارگیری ذهنشان بود. او 14 دانشمند مسلمان صدر اسلام را نام می برد که به تحقیقات علمی جهان غنا بخشیدند.

1. بن فرنس (فوت 888) که اولین تلاش برای به کارگیری جریان هوا به عنوان وسیله سفر را به او نسبت می دهند.

2. خوارزمی (فوت 846) که علم جبر را ابداع کرد و کله لگاریتم از نام او گرفته شده است.

3. ابن بکر رازی (935 ـ 864) که کتاب پزشکی او چند قرن کتاب مرجع دانشجویان پزشکی در دانشگاه های اروپا بود.

4. ابن سینا (اوسینا) فیلسوف و پزشک (1037 ـ 980) که دایره المعارف پزشکی او در مؤسسات و دانشگاه های اروپایی تا قرن نوزدهم استفاده می شد.

5. ابن هیثم (1039 ـ 965) مخترع آن چه که در فیزیک نور تاریک خانه نامیده می شد.

6. بیرونی (1050 ـ 973) تاریخ نگار علم و مرد سیاست که ستاره شناسی، معدن شناسی، دارو شناسی و علوم دیگر را آموخت.

7. عمر خیام (فوت 1211) شاعر بزرگ که در ریاضیات، ستاره شناسی و علوم دیگر تبحر داشت.

          همه باید بدانند که بدون علم در جهان هیچ توانمندی وجود ندارد و تمامی ی تولیدات و اختراعات و اکتشافات ، همگی در سایه ی علم بوجود آمده است و تمام ادیان ، انسانها را به  عقلانیت و علم و آگاهی و اندیشمندی دعوت کرده اند و باز هم در قران  - ولا تَقْفُ ما لَیسَ لک .....در پی آنچه به آن علم نداری نیفت و پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل ، همه اینها مورد باز خواست قرار خواهد گرفت.  اسراء17، آیه 36 و همچنین - فَبَشِّرْ عِبَادِالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ‏ الزمر17و18 .....بندگانی را بشارت ده که همه سخنان را می شنوند و بهترین آن را انتخاب می کنند.

          من از اندیشمندان و آگاهان و تحصیل . آنهائی که شناخت بسیار خوبی از علم دارند دعوت می کنم که باورمندیهای ماورائی ی خودشان را در خلوت داشته باشند و با خدای خودشان هم خلوت کنند و تظاهر به دین را به کناری بگذارند و در علم و آگاهی چنان عمیق شوند که هرآنچه را از طریق علم یابند ارزشمندترین بدانند و کاربردی بودن آن هم باید عینیت یابد و تمام پیشرفت انسانها از این راه تامین شده است .

          - سه عنصر اصلی و بسیار مهم بشریت – تفکر – عقلانیت علم نگر – آگاهی میباشد که بایستی هر کس بصورت مستمر و برای هر مورد خاص در هر مقطع زمانی حداکثر استفاده را از این سه عنصر بکند و در گروه – جمع – اجتماع – کشور و جهان با هم افزائی جمعی دائم بکار گرفته شود . – کشف 98 گاندی دیجیتال زمان – (11/6/1399 ) اگر ما از این سه عنصر بخوبی استفاده بکنیم می توانیم جوامع بی نظیری ایجاد بکنیم که جهل در آن منفور باشد و تلاش جدی بکنیم که جهل و نادانی را در اجتماعات خودمان از بین ببریم و بجای دلسوزی به فقیران و نادانان و کمکهای دائمی ی ارتزاقی به آنها ، با زحمت بیشتر به میدان بیائیم و با آنها مصرّانه بکوشیم تا به مرز دانائی و آگاهیشان برسانیم که آنها هم بصورت توانمند و خودکقا ، در اجتماعشان با سربلندی زندگی کنند . این بهترین راه بشریت است که دیر و یا زود به آن ایمان خواهند آورد و این مسیر را انتخاب خواهند کرد . چنین کنیم و پیشناز شویم و رسیدن به موفقیتهای جهان را سرعت بخشیم .

کتاب اول - من گاندی دیجیتال زمانم – یحیی ملک آذری

کتاب دوم – دغدغه های اجتماعی

این کتابها در سال 1395 منتشر شده

موجود در :

کتابراه

مرکز تبادل کتاب

مرکز تخصصی روانشناسی شریف

نویسنده : 09126793617

تولید بیست و نهم آبا نماه 1399

رابطه آزاد اندیشی و ژن برتر – کتاب چهارم

 

 

 

 

همگی در دنیای واقعیتها و اندیشمندی قدم بزنیم و مناسبترینها را انتخاب کنیم – گاندی دیجیتال زمان

رابطه آزاد اندیشی و ژن برتر – کتاب چهارم

          آزاد اندیش کسی است که هیچگونه خط قرمزی برای اندیشه های منطقی و عقلانی خودش ، قائل نیست . و اندیشه هایش را به هرسوئی که عقلانیت فردیش در هر مقطع زمانی اجازه بدهد ، با جسارت سوق می دهد و تصمیماتش را با اعتماد به نفس کامل ، به مرحله ی اجرا می گذارد . گاندی دیجیتال زمان . حال ببینیم ژن برتر یعنی چه ؟ در وحله ی اول با به عینیت رساندن ژن برتر ، آن را بررسی می کنیم . زیرا که انسانهائی هستند که دارای هوش برترند و توانمندی ی بالقوه ی بکارگیری هوشمندیشان را در حد بالا دارند ولی در عمل چندان استفاده ای از این توانمندی نمی کنند . ما آنها را رها می کنیم و به سمتشان نمی رویم . دیگر گروه از انسانها ، کسانی هستند که از طریق تیز بینی ، در خودسازی و هدفمند بودن و با برنامه ریزیهای دقیق ، از تمامی ی توانمندی ی خودشان در هر مقطع زمانی ، حداکثر استفاده را می کنند و دائما" هم توانمندیهایشان را چه از لحاظ کمیّ و چه از لحاظ کیفی افزایش میدهند و بصورت انسانهای موفق میدرخشند . اشتباهی که اکثریت مردم می کنند این است که موفقیتها را با نسبت دارائیها و توانمندی در پول سازی می دانند که هرگز چنین نیست . با این دیدگاه ، ژن برتر را تعریف می کنم . ژن برتر متعلق به کسانی  می باشد که بسیار با هوش هستند و یا بسیار هم با هوش نیستند ولی بسیار و بسیار هدفمند ند و تمامی ی زندگیشان را با تیز بینی و حساسیت زیاد در جهت هدف گذاریهایشان که مستمر هم هستند و ارزشی ، بخوبی مدیریت می کنند و از روند عملکردهای خودشان رضایت کامل دارند . در اجتماع نیز اثرگذاری ی آنها چشمگیر است ولو این که پولسازیشان خیلی هم چشمگیر نباشد . گاندی دیجیتال زمان . افرادی که خودشان را در جهت ژن برتر تربیت کنند می توانند نقش آفرینی ی بسیار زیادی در فرهنگ و ارزشهای اجتماع خودشان داشته باشند . و همین ها هستند که جرقه زن تحولات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در هر جامعه ای می شوند . ژن برتر هرگز به ثروت وابستگی ندارد و ثروتهای باد آورده هم ژن برتر ایجاد نمی کند . اکثر کسانی که ثروتهای باد آورده دارند و یا ثروتهای کلانی از پدرانشان به آنها ارث رسیده است ، اکثریتشان ندانمکار و کم سواد و کم توانند و به راحتی ثروتهای باداورده را به باد می دهند و نمی توانند از ثروت در اختیارشان استفاده ی ارزشی و معقولی داشته باشند . این افراد اکثرا" مولد نیستند و خلاقیتی هم ندارند . و توان استفاده از تیز هوشان و خلاقان را نیز ندارند . هر جامعه ای اگر چنانچه چند سلول صد نفره اندیشمندانگاندی دیجیتال زمان – که دارای ژن برتر هستند را داشته باشند ، امکان ندارد که نتوانند جامعه را بطرف رشد و شکوفائی بکشانند و آنها می توانند تمدن زائی کنند . هر جامعه ی عقب مانده و خفتبار ، حتما" فاقد سلولهای صد نفره ی اندیشمندان ، با ژن برتر هستند که در عقب ماندگی ی جامعه گرفتارند و آن جامعه هیچ قصدی ندارد که بطرف رشدِ معنادار و تمدنی حرکت کند و یا اصلا" حرکتی بسوی پیشرفت ندارد و یا بسیار حرکتش کُند و غیر قابل پذیرش است . و یا حتی عقب ماندگی هم در چنان جوامعی بی تاثر نیست و به راحتی پذیرای عقب ماندگی های پی در پی هم هستند .  و از طرف مردمان آن جامعه هم ، هیچ واکنش ارزشی و معنادار دیده نمی شود .  جوامع ما هم بی شباهت به چنین جوامعی نیست . اندیشمندان و نخبگان کشور ما کارهای در اولویت اول خودشان را رها کرده اند و به اولویتهای کم اهمیت تر سفت و سخت چسبیده اند و آنها هم به راحتی عقب ماندگی ها را می پذیرند ولی وقتی با آنها گفتگو شود درک مطلب از جانب آنها دیده می شود ولی توجیهاتی دارند که نشان از ضعف شدید آنها می باشد . و توانمندی ی حرکتهای جمعی را در خودشان نمی بینند و به عملکردهای فردیشان افتخار می کنند که چندان ارزشی هم ندارد . افراد موفق در جهان ، هرگز در هدفهای شخصی ی خودشان توقف نمی کنند که رضایتمندی ی پیشرفت فردی را ببینند و اثر گذاری ی کلان موفقیتهای فردی ی آنه