» معرفی دوره های مشاوره

مشاور شما در هدفمندی

 

 

 

مشاور شما در هدفمندی

برنامه ریزی – سلامت عملکرد –

معنادادن به زندگی – گرفتن حق خود از هر فردی

 تیز بینی در دیدن سالهای آینده – پیدا کردن شایسته ترین رفتار با همسر وعشق ورزی واقعی دو سویه

فرار از تظاهر و خود واقعی بودن

معنای خانواده را فهمیدن

حفظ کیان خانواده  با معنا دادن به عشق و عاطفه ی واقعی

از ما راضی خواهید بود

شک نکنید

مشکلاتتان را ما حل می کنیم

ما را باور کنید راه حلهای علمی و عقلانی داریم

فقط یک شرط

با راه حل های علمی منطقی وعقلانی

عمل کنید و نتیجه بگیرید ما مسلطیم

یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان

09126793617

موسسه گاندی دیجیتال زمان – مرکز تخصصی روانشناسی شریف

 

 

 

 

مشاور شما در هدفمندی

 

 

مشاور شما در هدفمندی

برنامه ریزی – سلامت عملکرد

معنادادن به زندگی – گرفتن حق خود از هر فردی

 تیز بینی در دیدن سالهای آینده – پیدا کردن شایسته ترین رفتار با همسر وعشق ورزی واقعی دو سویه

فرار از تظاهر و خود واقعی بودن

معنای خانواده را فهمیدن

حفظ کیان خانواده  با معنا دادن به عشق و عاطفه ی واقعی

از ما راضی خواهید بود

شک نکنید

مشکلاتتان را ما حل می کنیم

ما را باور کنید راه حلهای علمی و عقلانی داریم

فقط یک شرط

با راه حل های علمی منطقی وعقلانی

عمل کنید و نتیجه بگیرید ما مسلطیم

یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان

09126793617

موسسه گاندی دیجیتال زمان – مرکز تخصصی روانشناسی شریف