» مطالب مفید » ارتباط علمی اجتماعی

اثرات معجزه آسای علم کاربردی را بعینیت ببینیم

 

 

 

 

 

اثرات معجزه آسای علم کاربردی را بعینیت ببینیم

          علم کاربردی است ، و میتوانیم به کوچه و بازار هم بیاوریم . اما قبل از این ضروری است که صاحبان علمِ کاربردی ، که توشه های ارزنده ای از آن را در چنته دارند و انگیزه ی قوی هم به ارائه آن و تبادل نظر با دیگر صاحبان علمِ کاربردی دارند ، بایستی به میدان بیایند . میدانی که برای آنها ایجاد شده است همان جامعه ای است که در آن زیست میکنند . نگوئید که ما در این جامعه علم و دانش و آگاهیمان را در محیط کاری خودمان عرضه میکنیم و همان کافی است . یعنی ارائه ی کار صنفی خودمان در محیط کاری که محدود به ساعات اداری است و بیشتر جنبه ی تامین معاشمان میباشد و نه بیشتر . نه ، اینچنین نیست . تمام ساعات کاری برای فراهم کردن خوراک فکری و رفاهی به تمامیت هر بیست و چهار ساعتی که در هر شبانه روز داریم ، در نظر گرفته میشود که چندین برابر زمانی است که ما راندمان علمی و آگاهی و دانش کاربردیمان را به جامعه پیشکش میکنیم . که مهم تر از همه آن است که چقدر در عمل و بصورت کاربردی در جامعه ی خودمان اثر گذاری داریم ؟ و چقدر میتوانیم اثر گذاری کاربردی داشته باشیم . اصلا" علم کاربردی معنای واقعیش در جامعه ی ما شناخته شده است ؟ خیر ! هرگز ! ما هر آنچه را میدانیم از راست و دروغ و درست و غلط را ، علم میدانیم و تمامیت فکرِ خودمان را نیز مرکزیت علم تلقی میکنیم و به همین علت است که با هرکس صحبت میکنیم ،  به راحتی و قاطعیت میتوانیم بگوئیم که من این را قبول دارم و یا من این را قبول ندارم . چقدر از این دانسته هائی که در " من " گنجانده شده است با علم تطابق دارد برایمان مهم بوده است ؟ بله ، اگر چنانچه با علم آشنائی خوبی داشته باشیم و فقط علم را منحصر به پشت میزِ دانشگاهها ندانیم و وقتی از علم صحبت میشود به جنبه های کاربردی آن توجه کنیم که در عینیت ما قرار دارد . در غیرِ اینصورت بله به خیر تبدیل میشود .  شاطری که نان میپذد ، ضمن این که با تجربه پخت نان را فراگرفته است به درون دانش پخت نان نفوذ کرده است که نانش سوخته نیست ، شور و یا بی نمک نیست . خمیر نیست و پخت آن به اندازه است و نسوخته است . این یک عینیت از علمِ کاربردی است که تمامیت زندگی ما را احاطه کرده است ولو این که ما ، با ماهیت واقعی علم بیگانه باشیم . از شاطری که بهترین نان را میپذد ، اگر بپرسیم آشنائیت با علم چقدر است ؟ میگوید که من بیسوادم . یعنی پشت میز نشین نبوده ام و حتی در پشت میزِ مدرسه هم ننشسته ام . از مدیر کلی که پشت میزش نشسته است چنین سئوالی بکنیم ، ممکن است بگوید که عمرِ من در پشت میزها سپری شده است . چرا بایستی علم را برای پشت میزها منحصر کنیم و غیر از پشت میزها ، یا علم را نشناسیم و یا افراط و تفریط در مورد آن بکنیم و ماهیت علم گُم شود . علمِ کاربردی را چنان بجامعه تقدیم کنیم که خودمان با حلقه های زنجیره ی آن آشنائی خوبی داشته باشیم و دلائل روشنی هم برای آگاهیهایمان داشته باشیم و مهم تر از همه این که کاربردش در عینیت زندگی خودمان ، خانواده و جامعه ی خودمان نیز به عینیت برسند و رشد آفرین باشند . با چنین علمی به دل جامعه برویم و بادیگر صاحبنظران نیز تبادل فکری بکنیم و نتایج عینش را روز بروز ملموس و ملموس تر ببینیم ، درست به همان شکلی که شاطر نتایج رضایتمندی مشتریانش را می بیند و همه روزه تداوم دارد . هر کس علمی دارد به میدان آید و صحنه های لحظه به لحظه ی اجتماع خودش را اشباع کند و ما حضور عینی علم کاربردی را در قدم به قدم خودمان ببینیم و از مزایایش بهره مند شویم .

***

علممان جای عمل دارد  به میدان  آوریم                   کاربردی    میشود      در   علم   عینیت   ببین

حلقه ی زنجیره دارد علم  و  دانائی  بشر                   تو  چنین  گنجینه   را  با   ارزش  هستی   بخر

کاربردی کن تو این گنجینه را در جامعه                   گر  درخشانی  نسازد  نور  را  ارزد  به  چه ؟

مستی ی علمِ بشر  اعجازِ  تاریخی   کند                   هر که چون سازد محیطش جهل میگردد چه بد

کاربردی کن ، اثر آور  به  میدان  عمل                   علم   اگر   میدان   نیاید   اصلِ   آن باشد  بَدَل

با عملهای  قوی  هرجا   گلستان  میشود                   در  گلستانها    عملهای    بشر ،  جان   میشود

جان بگیرد جامعه از رشدِ دانش ، کاربر                   تو   بیا   دانائیت    را    در   عملها      کاربر

کاربردِ  دانشت  عینیتِ   اجرائی  است                   نقشِ   دانش   در نمودِ   هر  تمدن جاری است

جامعه   مهد   تمدن سازِ   دانایان   شود                   جهل  را   نابود   کن  دانش  به   اوجش میرود

مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان

پژو هشگر اجتماعی ، نویسنده ، شاعر و طنز پرداز

تلفن :09126793617

جمعه 1399/4/20