» مطالب مفید » ساختن کاربری علم نگرانه

به دین انسانیت بپیوندیم و انسان شویم – کتاب ششم

 

 

 

به دین انسانیت بپیوندیم و انسان شویم – کتاب ششم

دین انسانیت را انسانها ایجاد کردند و با دیدگاه انسانی ، جزء به جزئش را طراحی کردند که هر زمان می تواند با هوشمندی و درایت اندیشمندان ، تکامل یابد و هرگز هم ایستا نیست و شدیدا" پویا می باشد . و تمامی ی درخشندگی ی افکار هوشمندان و دانایان در شکل گیری ی آنبصورت به روز رسانی شده و مستمر دخیلند .

معیارهای دین انسانیت :

1-  فقط انسانهائی می توانند به این دین بپیوندند که به ارزش انسان بودن اهمیت زیادی قائل شوند و لایق پیوستن به این دین باشند.

2-    فقط اندیشمندان و علم نگرها و دانایان می توانند به این دین بپیوندند .

3-    عقلانیت اصلی ترین عنصر و معیار این دین است .

4-    اندیشمندی و دانائی ، پُر ارزشترین عاملها می باشند .

5-  دین انسانیت همیشه در حال تکامل است و ایستا نیست . هرگز بدنبال پکیج دین انسانیت نگردیم که یافت می نشود گشته ایم ما . که رکود مطلق را تداعی می کند .

6-  دین انسانیت در هر مقطع زمانی بروز ترین است و در گذشته ها متوقف نمی شود و توجهش دائم به روز شده است و ارزشهای روز را به قرنهای گذشته نمیدهد .

7-  دین انسانیت پیغمبر و امام و رهبر دینی ی مشخصی ندارد و رهبریت در این دین به گنجینه های عینی ی اندیشمندی وابسته است و نه به فرد خاص ، دانائی و عقلانیت در هر مورد خاص تعیین کنندگی دارد .  و احدی نمی تواند از دانش و آگاهیش ، سوء استفاده کند و بزور و ضرب ، اظهار و اعلان برتریت کند و خودش را به جامعه تحمیل کند .

8-  انسانها جز به عقلانیت انسان نمی اندیشند و زیربنای ساختار جوامع خودشان را فقط با تکیه به این معیار میسازند و رشد می دهند .

9-   تمام ادیان موجود در جهان ، چه ادیان الهی و چه انسانی احترام در مقابل دینداران انسانیت ارزش واقعی ی خودشان را دارند که دخالت در آن عینیت  عقب ماندگی را دارد .

10-     تبعیت کورکورانه و حتی تیز هوشانه از هر مجموعه ی ایستا و به دور از حاکمیت عقلانیت انسانی کاملا" مردود است .

11-           تفتیش عقاید ممنوع و هر نوع باورمندی ، برای هر کس مجاز و معتبر است .

12-     دخالت زورگویانه در باورمندی ی دیگران فساد است و تزریق باورمندی ها به دیگران نیز ، فساد مضاعف .

13-     دین انسانیت بدنبال ساختن جامعه ی سالم ، هوشمند و متکی به علمی می باشد که انسانها آن را درست و عقلانی می دانند .

14-     رهبریت ذاتی ی جوامع ، با نخبگان و اندیشمندان مورد قبول می باشد و حاکمیت آن جامعه در هر مقطع زمانی و به صورت مستمر ، با مورد تائید قرار گرفتن در  "سلولهای متفکرین جامعه " کشف شماره یک گاندی دیجیتال زمان – ارزش می یابد وگرنه قابل اعتناء نیست . رهبریت واقعی ی هر جامعه و همچنین تمام مسئولین کلیدی نیز باید ارزشمندیشان به صورت مستمر و دائمی مورد تائید اندیشمندان و نخبگان باشد و از زبان مردم کوچه و بازار نیز به تائید برسند وگر نه تحمیل شدگان به آن جامعه هستند و نه بیشتر .

15-     در هر جامعه ای ، اندیشمندان و دانایان بر مردم برتریت دارند و در هر جمع کوچک و بزرگ آنها رهبرند . مردم با جدیت به نقطه نظرهای آنها ، با تحلیل دقیق با عقلانیت خودشان توجه کنند و درست ترین فکرها را به اجرا بگذارند .

16-     در دین انسانیت ، حضور جدی و معنادار دانایان و اندیشمندان و نخبگان در نقش سازی ی معنادار اجتماعی ارزش بسیار بالائی دارد .  

17-     دانایان و اندیشمندان و نخبگان بیتفاوت در جامعه ، بی ارزش و بی ارزشت تر می شوند . و به سطح بیسوادان و جاهلان تنزل مقام می یابند و بصورت مستمر و تیز هوشانه زیر ذره بین نخبگان و آگاهان جامعه ارزیابی می شوند .

مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

شاعر – نویسنده – سخنران – طنز پرداز- محقق – منتقد اجتماعی

ارائه دهنده مشاوره های کاربردی در جهت

هدفمندی – برنامه ریزی – نحوه مناسب و راندماندار کتابخوانی

و کاربردی کردن تمامی ی یافته های مطالعاتی

ارائه دهنده مشاوره به ذوجهائی که تصمیم به طلاق گرفته اند

و توامند در بازگرداندن عده ای از آنها به کیان پُر عطوفت خانواده

همکاری با مرکز تخصصی روانشناسی شریف در ارائه ی مشاوره ها

مدیر موسسه علمی ، فرهنگی و هنری گاندی دیجیتال زمان

مدیر سایت www.malekazaridigital.com

تولید بیستم ابانماه 1399

 

به دین انسانیت بپیوندیم و انسان شویم – کتاب ششم

 

 

 

 

به دین انسانیت بپیوندیم و انسان شویم – کتاب ششم

دین انسانیت را انسانها ایجاد کردند و با دیدگاه انسانی ، جزء به جزئش را طراحی کردند که هر زمان می تواند با هوشمندی و درایت اندیشمندان ، تکامل یابد و هرگز هم ایستا نیست و شدیدا" پویا می باشد . و تمامی ی درخشندگی ی افکار هوشمندان و دانایان در شکل گیری ی آنبصورت به روز رسانی شده و مستمر دخیلند .

معیارهای دین انسانیت :

1-  فقط انسانهائی می توانند به این دین بپیوندند که به ارزش انسان بودن اهمیت زیادی قائل شوند و لایق پیوستن به این دین باشند.

2-    فقط اندیشمندان و علم نگرها و دانایان می توانند به این دین بپیوندند .

3-    عقلانیت اصلی ترین عنصر و معیار این دین است .

4-    اندیشمندی و دانائی ، پُر ارزشترین عاملها می باشند .

5-  دین انسانیت همیشه در حال تکامل است و ایستا نیست . هرگز بدنبال پکیج دین انسانیت نگردیم که یافت می نشود گشته ایم ما . که رکود مطلق را تداعی می کند .

6-  دین انسانیت در هر مقطع زمانی بروز ترین است و در گذشته ها متوقف نمی شود و توجهش دائم به روز شده است و ارزشهای روز را به قرنهای گذشته نمیدهد .

7-  دین انسانیت پیغمبر و امام و رهبر دینی ی مشخصی ندارد و رهبریت در این دین به گنجینه های عینی ی اندیشمندی وابسته است و نه به فرد خاص ، دانائی و عقلانیت در هر مورد خاص تعیین کنندگی دارد .  و احدی نمی تواند از دانش و آگاهیش ، سوء استفاده کند و بزور و ضرب ، اظهار و اعلان برتریت کند و خودش را به جامعه تحمیل کند .

8-  انسانها جز به عقلانیت انسان نمی اندیشند و زیربنای ساختار جوامع خودشان را فقط با تکیه به این معیار میسازند و رشد می دهند .

9-   تمام ادیان موجود در جهان ، چه ادیان الهی و چه انسانی احترام در مقابل دینداران انسانیت ارزش واقعی ی خودشان را دارند که دخالت در آن عینیت  عقب ماندگی را دارد .

10-     تبعیت کورکورانه و حتی تیز هوشانه از هر مجموعه ی ایستا و به دور از حاکمیت عقلانیت انسانی کاملا" مردود است .

11-           تفتیش عقاید ممنوع و هر نوع باورمندی ، برای هر کس مجاز و معتبر است .

12-     دخالت زورگویانه در باورمندی ی دیگران فساد است و تزریق باورمندی ها به دیگران نیز ، فساد مضاعف .

13-     دین انسانیت بدنبال ساختن جامعه ی سالم ، هوشمند و متکی به علمی می باشد که انسانها آن را درست و عقلانی می دانند .

14-     رهبریت ذاتی ی جوامع ، با نخبگان و اندیشمندان مورد قبول می باشد و حاکمیت آن جامعه در هر مقطع زمانی و به صورت مستمر ، با مورد تائید قرار گرفتن در  "سلولهای متفکرین جامعه " کشف شماره یک گاندی دیجیتال زمان – ارزش می یابد وگرنه قابل اعتناء نیست . رهبریت واقعی ی هر جامعه و همچنین تمام مسئولین کلیدی نیز باید ارزشمندیشان به صورت مستمر و دائمی مورد تائید اندیشمندان و نخبگان باشد و از زبان مردم کوچه و بازار نیز به تائید برسند وگر نه تحمیل شدگان به آن جامعه هستند و نه بیشتر .

15-     در هر جامعه ای ، اندیشمندان و دانایان بر مردم برتریت دارند و در هر جمع کوچک و بزرگ آنها رهبرند . مردم با جدیت به نقطه نظرهای آنها ، با تحلیل دقیق با عقلانیت خودشان توجه کنند و درست ترین فکرها را به اجرا بگذارند .

16-     در دین انسانیت ، حضور جدی و معنادار دانایان و اندیشمندان و نخبگان در نقش سازی ی معنادار اجتماعی ارزش بسیار بالائی دارد .  

17-     دانایان و اندیشمندان و نخبگان بیتفاوت در جامعه ، بی ارزش و بی ارزشت تر می شوند . و به سطح بیسوادان و جاهلان تنزل مقام می یابند و بصورت مستمر و تیز هوشانه زیر ذره بین نخبگان و آگاهان جامعه ارزیابی می شوند .

مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

شاعر – نویسنده – سخنران – طنز پرداز- محقق – منتقد اجتماعی

ارائه دهنده مشاوره های کاربردی در جهت

هدفمندی – برنامه ریزی – نحوه مناسب و راندماندار کتابخوانی

و کاربردی کردن تمامی ی یافته های مطالعاتی

ارائه دهنده مشاوره به ذوجهائی که تصمیم به طلاق گرفته اند

و توامند در بازگرداندن عده ای از آنها به کیان پُر عطوفت خانواده

همکاری با مرکز تخصصی روانشناسی شریف در ارائه ی مشاوره ها

مدیر موسسه علمی ، فرهنگی و هنری گاندی دیجیتال زمان

مدیر سایت www.malekazaridigital.com

تولید بیستم ابانماه 1399