» مطالب مفید

سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم

سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور است چگونه؟- کتاب شانزدهم

          جای بسیار تعجب است که سازمان صدا و سیما که مسئول سانسور کامل رسانه ای است و الحق و والانصاف فوق العاده عمل کرده است، سئوال برانگیز است، چگونه به آقای همتی اجازه داده که از تمام شبکه های کشور عبارت رای بی رای را با صدای رسا بگوش جهانیان برساند؟ در حالی که اگر دانشمندترین فرد در خیابان بصورت پیام جمعی برای بیست نفر چنین عبارتی را بکار می برد چه به روزگارش می آمد.

          مخاطبان من در این نوشتار هفت نفر کاندید هستند که ادعا می کنند که در مدت چهار سال کشور را از بحران نجات می دهند. شما هفت نفر کاندید در مقایسه با توانمندان ایرانی در داخل و خارج از کشور در کجا ایستاده اید؟ با ارزشمندان تاریخمان با چه کسی قابل مقایسه هستید؟ کوروش؟ داریوش ؟ امیر کبیر؟ مصدق ؟ رضا شاه؟ و....با توانمندان جهانی در کشورهای پیشرفته با چه کسی قابل مقایسه اید؟ چه نام آوری در جهان و ایران داشته اید و چه خدمات ارزنده ی افتخار آفرین انجام داده اید که دنیا و یا ایران قدردان شما باشند؟ موج سواری در ایران سوابق بسیار زیادی دارد که کتابها می توان نوشت. چند نفر از حدود سه میلیون نیک اندیشان ایران در داخل و خارج از کشور شما را به ارزشمندی ی اداره ی کشور چنان می شناسد که در تریبونهای بین المللی در مجامع علمی، نیمساعت در مورد توانمندیهای علمی و ارزشی ی شما صحبت کند؟ نه در مورد نماز خواند و روزه گرفتنتان که بدون تظاهر به دینداری بی معنا است و در مقایسه با کار دانشی و تجربیات علمی و اجرائی هم هیچ نقشی ندارد. مخاطبان من هر هفت کاندید هستند. اگر قرار باشد توانمندان لایق شناسائی شوند و با خواهش و تمنای سه میلیون نیک اندیشان کشور در داخل و خارج با خواهش و تمنا جهت کاندید شدن رغبتدار شوند و مورد قبول و استقبال شدید نیک اندیشان و تمامی ی مردم شریف ایران شوند کسان دیگری هستند. که ادعائی هم ندارند ولی توانمندی دارند. عملشان افتخار می آورد. همچنان که در طول زندگیشان افتخار آفریدند و همانند خانم مرکل که پس از هجده سال صدر اعظمی تمام مردمانشان به مدت شش دقیقه در بالکنهای منازلشان به افتخارش ابراز احساسات بدون زور و سانسور نمودند. کدام شما برای ایران چنان افتخارآمیز بوده اید که خودتان به میدان آمده اید که با انشاءالله ها میخواهید خدا بجای شما کشور را نجات دهد. هر چند که در شرایط اسفبار کشور هم حکمت خدا نقش داشته است و شاید هم بدلیل عدم عبادتهای جانانه ی مسئولین و مردم  خداوند خشم گرفته است و بی سوادی و کم سوادی ی مسئولین بسیار نقش ناچیزی داشته است چرا که خدا ناظر بر هر کاری است.

How is the Broadcasting Organization responsible for censorship? - Book 16

It is very surprising that the Radio and Television of Iran, which is responsible for the complete censorship of the media and has done a great job of justice and fairness, is questioning how it has allowed Mr. Hemmati to use the phrase "vote without vote" from all the networks of the country. Hear the world? On the other hand, what would happen if the most learned person on the street used such a phrase as a collective message for twenty people.

My audience in this article is seven candidates who claim to save the country from crisis in four years. Where are the seven candidates compared to the capable Iranians at home and abroad? Who can you compare with the valuable people of our history? Kourosh? Dariush ? Amir Kabir? Mossadegh? King Reza? And .... with whom are you comparable to the world powerful in developed countries? What name have you had in the world and in Iran, and what valuable services have you done that the world or Iran will appreciate? Surfing in Iran has a long history that books can be written. How many of the approximately three million philanthropists in Iran, inside and outside the country, know you by the value of running the country so much that you speak for half an hour in international forums about your scientific abilities and values in international forums? Not about praying and fasting, which is meaningless without pretending to be religious, and has no role in comparison with the work of knowledge and scientific and executive experiences. My audience is all seven candidates. If the able-bodied are to be identified and, with the wishes of three million well-wishers in the country at home and abroad, become eager to run for office and be widely accepted by well-wishers and all the honorable people of Iran, there are others. They do not have a claim, but they have the ability. Their work is proud. As they created pride throughout their lives, and like Mrs. Merkel, who, after eighteen years as Chancellor, all her people spent six minutes on the balconies of their homes expressing their feelings without force and without censorship. Which of you has been so proud of Iran that you have come to the fore yourself that, God willing, you want God to save the country for you? However, in the miserable conditions of the country, the wisdom of God has played a role, and perhaps because of the lack of devotional worship of the officials and people of God, and the illiteracy and illiteracy of the officials has played a very small role because God oversees everything.

          سازمان صدا و سیما اکنون که چند روز بیشتر به روز انتخابات باقی نیست فقط یک شبکه را آنهم فقط و فقط برای موضوع انتخابات و محدود به اندیشمندان توانمند و آگاه و با سواد کشور، استثنائا" بدون سانسور کند و در تمام شبانه روز تا یک هفته پس از رای گیری هیچ سانسوری نباشد و حراست و نیروهای انتظامی مسئولیتی در گفتارهای عقلانی و منطقی نداشته باشند ولو این که منطقی بودنش را نیک اندیشان و آگاهان و دانشمندان کشور در داخل و خارج تحلیل خواهند کرد و مقالات لازم را چه بصورت داخلی و چه جهانی منتشر خواهند کرد. فقط چنین فرصت کوتاهی به اندیشمندان کشور بدهید و پس از سپری شدن این مدت کوتاه مجددا" سانسورهایتان را کامل کنید. کوروشهای زمان خودمان را خودمان پیدا می کنیم و کشور را در اختیارش نمی گذاریم چرا که کشور با احساسات به هیچ فردی تقدیم نمی شود و کوروش زمان را هم زیر ذره بین تیز هوشانه از طرف تمام اندیشمندان رسد می کنیم و کارها جمعی و مردمی صورت می گیرد و ارزش کار شناسائی می شود و نه تاج سر خودمان بصورت فردی که خدایش کنیم و معبودوار در مقابلش تعظیم کنیم ولو این که مورد غضب هم قرار بگیریم. بگذارید آقای احمدی نژاد هم در آن شبکه ی بی سانسور رای بی رای را بگوید ولو این که مردم فهیم را خش و خاشاک خوانده است. پرفسورها و دانشمندانمان که در تمام چهل و دو سال ساکت بودند و دست از پا خطا نکردند با آزادی در این چند روزه بدون سانسور سخن بگویند. اگر لایق ترینها شناسائی شدند روش را مسئولین تعیین کنند تا قوی ترینها را به میدان عمل بیاورند ولو این که خودشان کناره گیری کنند. کشور بایستی با عقلانیت و علم و بدون بلوا و هیاهو، اداره شود که نیک اندیشان کشور نیازی به تظاهرات و داد و فریاد و به خیابانها آمدن ندارند و در جلسات علمی و عقلانی، با آرامش کامل برای تمامی ی حاضرین با منطق قوی نظریاتشان را ارائه می کنند و به نظر جمعی هم شدیدا" احترام می گذارند.

Now that there are only a few more days left until the election day, the Radio and Television Organization will make only one network, and only for the subject of the elections, and limited to capable, knowledgeable and literate thinkers of the country, exceptionally "uncensored" and all day and night for up to a week. There should be no censorship after the voting and the security and law enforcement forces should not be responsible for rational and logical speeches, even if its rationality will be analyzed by well-wishers, scholars and scientists at home and abroad, and the necessary articles will be published both domestically and globally. Just give such a short opportunity to the thinkers of the country and after the expiration of this short period, "complete your censorship again." We find the Cyrus of our time ourselves and we do not give the country to him, because the country is not given to anyone with emotions, and we reach the Cyrus of time under the sharp microscope of all thinkers, and collective and popular deeds are done. And the value of the work is recognized and not the crown of our head as a person whom we worship and worship before, even if we are angry. Let Mr. Ahmadinejad say no to that uncensored network, even if he called the intelligent people a scumbag. Our professors and scientists, who have been silent for forty-two years and have not made a mistake, can speak freely in these few days without censorship. If the most deserving are identified, the authorities will determine the method to bring the strongest to the field, even if they resign themselves. The country should be run with rationality and science, without riots and fuss, that the well-wishers of the country do not need to demonstrate and shout and come to the streets, and in scientific and rational meetings, to present their views with complete calm to all those present with strong logic. And strongly respect the collective opinion.

مهندس یحیی ملک آذری

مدیر موسسه گاندی دیجیتال زمان

کسی که خودش را جهانی می داند

ایستادگی در مقابل اندیشه های علمی درخشان جهانی، حماقت است

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

یکشنبه - ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

میلادی

2021-06-13

Sunday - 2021 13 June

خیلی خیلی تعجب داره ولی شما خیلی خیلیم تعجب نکنین- کتاب شانزدهم

استقلال کامل فکری در هر تصمیم گیری، شرط اصلی ی اندیشمندی است- کتاب شانزدهم

خیلی خیلی تعجب داره ولی شما خیلی خیلیم تعجب نکنین- کتاب شانزدهم

اعلان نظر به متخصصین روانشناسی و واکنش آنها

 

 

 

کسی که این نوشته را میخوانی ، میدانی که کم سوادان و کسانی که اهل فکر و تحلیل نیستند و سرنوشتشان بدست خودشان نیست و جسارت ندارند عامل عقب ماندگی ی جامعه هستند . خودت را نجات بده 

اعلان نظر به متخصصین روانشناسی و واکنش آنها

متن بسیار زیبائی خانم دکتر بتول راهب نوشته اند که من بسیار لذت بردم . اما مواردی به نظرم رسید که در کانال مرکز تخصصی روانشناسی شریف اعلام کردم و مدیر محترم مرکز جناب آقای دکتر محمد احمدی اظهار نظر فرمودند .

نظر اعلان شده از طرف من : میراث قرنهای گذشته عینا" به ما رسیده است و با کلی گوئیها و نصیحت گونه راهکارهای کلانی را ارائه میدهیم که عینا" و یا با شباهت نود درصدی در کتابهای تخصصی موجود می باشند و دائما" هم تکرار می شود و بیانهای تکرار کنندگان که اکثریتشان هم متخصصان و صاحبنظران هستند خیلی شبیه هم هست و مانند دو برادر و یا دو خواهر شباهتها به چشم میخورد . بیائید تحول ارزشی را اعمال کنیم که راندمان بهتری بدهد. از نمونه های مصداقی که خودمان دقیقا" در جَوَّش قرار میگیریم که طیف وسیعی از مشکلات مشابه وجود دارد که از چنین ارائه ی طریق ها بدون دردسر و تعبیرهای شخصی که نظر تخصصی را تخریب می کند ، خود داری می گردد و نتیجه اش بسیار نزدیک تر به نظر علمی و تخصصی نتیجه می دهد .

نظر ارائه شده از طرف جناب آقای دکتر محمد احمدی :

سلام و عرض ادب و ارادت جناب مهندس ملک

بسیار خوشحالم که به مطالب دقت می کنید و صاحب نظر هستید در مورد کلی گفتن مطالب فرمودید باید عرض کنم که این روشی است آگاهی دهنده جهت جذب والدین برای گرفتن مشاوره تربیتی

البته طبق فرمایش شما مثالها و مصداقهای عینی راهگشای خوبی است ولی هیچ دو تا مشکلی پیدا نمی شود که شبیه هم باشد مطرح کردن مصداقهای عینی فقط یک هشدار است که افراد مراقب باشند مشاوره یک هنر است که مشاور با تیز هوشی و درایت باید راهنمایی مناسب را انجام دهد.

به هر حال فضای مجازی در حوصله افراد نیست که بتوان جزئیات را مطرح کرد

باز هم از توجه و نظر شما سپاسگزارم

البته در قالب پرسش و پاسخ در گروه روانشناسی شریف از مصداقها استفاده می کنیم

موفق و تندرست و با نشاط باشید

و اما متن زیبای خانم دکتر بتول راهب :

والدین عزیز

به کودکان خود این مهارتها را به ترتیب اولویت آموزش دهید:

1.....مهارت زندگی کردن

در طول زندگی آدمی با چالشهای بیشماری روبرو می شود فرزندان شما باید توانایی رد کردن این چالشها را داشته باشند ودر این گردابها غوطه ور نشوند باید بتوانند بحرانهای زندگی را به آرامش برسانندو مثل قایقرانی ماهر طوفانها و امواج دریای زندگی را مهار کنند وبا سلامت به ساحل نجات برسند در این باره

نمونه های زیادی داشته ایم که جوان یا نوجوان با فوت یکی از عزیزان دچار افسردگی شده و پس از آن دیگر نتوانسته زندگی خود را به روال عادی برساند بنابراین اگر به فرزندان خود مواجهه با بحرانها را بیاموزیم به راحتی با مشکلات کنار می آیند.

2.....مهارت حل مسئله

این مهارت هم پا به پای آموزش آکادمیک باید فرا گرفته شود فرزندانتان باید مسائل ریز و درشت زندگی را بتوانند به راحتی حل کنند وظیفه والدین است که این مهارت را از کودکی به آنها بیاموزند البته به صورت عملی و الگو بودن

مثال : شما با همسرتان اختلافی دارید که باید حل شود دقت کنید که اگر فرزند شما  سن و سالش اجازه وارد شدن به این اختلاف را می دهد پس او را هم در جریان  بگذارید   تا بتواند نحوه گفتگو و بحث و نهایتا نتیجه گیری و حل مسئله را بیاموزد وگرنه در زندگی زناشویی خود ناتوان خواهد بود.

بعضی از والدین تمام اختلافات خود را پنهان می کنند و خیلی پاستوریزه رفتار می کنند که یعنی ما هیچ اختلافی نداریم البته کودکان تیز هوشتر از این پنهانکاریها هستند و متوجه کوچکترین اختلافها می شوند پس بهتر است که نه همه اختلافها بلکه آن اختلافهایی که به فرزند شما کمک می کند در حل مسئله در جریان باشند.

3.....مهارت نه گفتن

این جمله را خیلی شنیده اید اصلا نه گفتن یعنی چه؟

من معنی این جمله را خیلی کوتاه و رسا برایتان روشن می کنم

نه گفتن یعنی با اعتماد بنفس بالا هر چیزی را قبول نمی کنید ترس و دلهره ندارید اگر در موقعیتی قرار گرفتید ویا با تقاضایی روبرو شدید که مایل به پذیرش آن موقعیت و تقاضا نیستید محترمانه آنرا رد کنید ومتعاقب آن نگرانی نداشته باشید.

4....مهارت کنترل خشم

کودکان خود را به گونه ای تربیت کنید (بیشتر عملی و الگویی) در برابر عصبانیت و خشم مکث کردن را بیاموزند و هر تصمیمی اگر خواستند بگیرند یا هر حرفی بزنند بعد از فرو کش کردن خشم باشد.

نمونه عملی ما در برابر کنترل خشم رفتار زیبای علی(ع) در برابر عمر بن عبدود بود

وقتی که در جنگ بر او پیروز شد آن خبیث اب دهان بر حضرت پرتاب کرد و موجب خشمش شد علی(ع) در برابر این خشم مکث کرد تا عصبانیتش فرو کش کند و سپس ادامه دهد پس خشم حتی در میدان جنگ هم نتیجه مطلوبی نمی دهد البته حضرت نیتش خالصا و مخلصا برای خدا بود و خشم بر آن خدشه وارد می کرد بخاطر همین نکته مکث کرد ما هم باید به فرزندان خود مکث کردن را بیاموزیم ودر وهله اول خودمان هم همینگونه باشیم.

البته مهارتهای ریز و درشت خیلی بیشتر از این محدوده است ولی مطلب طولانی در حوصله افراد در تلگرام نیست پس به همین موارد کوتاه اکتفا می کنیم.

موفق باشید

بتول راهب

دکتر روانشناس از مرکز مشاوره و روان شناسی شریف

@MoshavereSharif1382

مهندس یحیی ملک آذری

گاندی دیجیتال زمان

تولید سیم مهرماه 1399

 

 

 

 

ارائه ی مشاوره برای تعیین هر نوع باورمندی – کشف 99 اینجانب

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

ارائه ی مشاوره برای تعیین هر نوع باورمندی – کشف 99 اینجانب

مدیر موسسه ی گاندی دیجیتال زمان که با شماره ثبت 49794 مورخ 25/3/1399به ثبت رسیده است و طی شماره 139930400901025161 مورخ 16/4/99 در روزنامه رسمی نیز منتشر شده است و این کشف با شماره 1103 مورخ 14/6/99 به سازمان یونسکوی ایران نیز ارسال شده است . افتخار دارد باطلاع عزیزان برساند که موسسه  مشاوره برای تعیین در صد هر نوع باورمندی ی هدف – موفقیت – تصمیم برای اجرائی کردن یک طرح مهم – باورمندی شغلی و صنفی – تصمیم به سرمایه گذاری ی مهم – باورمندیهای دینی و مذهبی را برای متقاضیان محترم را فراهم کرده است .

          برای انجام این مشاوره از متقاضی خواسته میشود که ساعتی در خلوت متمرکز شود و در مورد مطلبِ مورد نظر ، ده مشخصه ی ترجیهی خودش را بنویسد و به اینجانب بدهد . بر اساسِ نوشته های متقاضی سئوالاتی میشود و با توجه به همه ی جوانب شنیداری و دیداری و رفتاری ی ایشان ، با بارم بندیهائی نسبت به آگاهیهای مربوطه ، قدرت تصمیم گیری ی ایشان ، و شدت توان انجامِ کار و توانِ جمعی ، در مقیاسِ یک تا صد ، بصورت کاملا" هوشمندانه و علم نگرانه برآورد میکنم . در انجامِ اینکار واکنش خودِ متقاضی را نسبت به هر مرحله ی تشخیصم ، رعایت میکنم که به نزدیک شدن به هدفم کمک شایانی میکند .

          در این مشاوره که تماما" با تکیه به نوشته های مکتوب متقاضی و با گفتگوی عمق نگرانه نسبت به توانمندیهای ایشان و با توجه به کفایت آگاهیهایش نسبت به انگیزه و هدفش که در نظر گرفته می شود ، و کنجکاوانه از مجموعه ی گفتاری و رفتاری و توجه عمیق به زبان اعضاء بدن ایشان ، موارد لازم کشف شده و با خودِ ایشان نیز در میان گذاشته می شود که مرا در نزدیک تر شدن به تشخیص درست یاری میدهد .

          نرخ انجامِ مشاوره برای هر نفر مبلغ ششصد هزار تومان می باشد لطفا" برای هماهنگی با شماره تلفن : 09126793617 تماس حاصل فرمائید .

موسسه گاندی دیجیتال زمان

مهندس یحیی ملک آذری

www.malekazaridigital.com

 

 

 

جامعه ی نخبگان و متفکرین چگونه است ؟ - کتاب ششم

 

 

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

جامعه ی نخبگان و متفکرین چگونه است ؟ - کتاب ششم

                   جامعه ی نخبگان به تمام مردم و به مسئولین کلیدی خط درست و منطقی و عقلانی و علمی را میدهند و آنها هم به نسبت بضاعت درکی خودشان از این رهنمودها ، با تحلیل عقلانی و نه با پیروی ی کورکورانه الگو میگیرند و تبدیل به عملکردهای صحیح می کنند که مورد تائید متفکرین و نخبگان قرار میگیرند . اگر اینچنین شد نخبگان و متفکرین جامعه را رو به رشد میدانند . جامعه ی رو به رشد در مقابل حرکتهای خیزشی عقلانی جهان مشوق است و کف میزند و بدنبال سنگ اندازی نیست . نخبگان و متفکرین در جهان هیچ کدامشان خودمحور و خود پسند نیستند و عقلانیت و فهم و دانش و توانمندی علمی را تنها تکیه گاه اصلی خودشان میدانند و توان شناسائی اصل را از فرع دارند و هر گز هیچ اصلی را فدای فرعی نمیکنند . تیز هوش تر از آن هستند که تحت تاثیر گزافه گوئیهای پی در پی ی بیسوادان و نااگاهان قرار گیرند . مسیر زندگی نخبگان و متفکرین ، همیشه و همیشه تحلیل درست از هر مسئله ی پیشِ رو می باشد و جمعبندی آنها هم نتیجه ی بارم بندیهای جزء به جزء آن تحلیلها میباشند و هرگز بیگدار به آب نمیزنند . روند رشد جامعه با معیارهای نخبگان و متفکرین جهانی ، کاملا" همسو و هم جهت میباشند و هرگز رو در روی هم قرار نمیگیرند هر چند که کاملا" هوشمندانه و بصورت شفاف نقطه نظرهای عمق نگرانه ی خودشان را اعلام میکنند و تیزهوشانه برخورد با این نظریات را نیز پیگیر میشوند و دیدگاههایشان هرگز فردی نگری نیست و منافع خودشان را در منافع جامعه ی خودشان و حتی فراتر در گرو جامعه ی جهانی می بینند . قضاوت آنها از حکومت و دولت و مسئولین ، کاملا هوشمندانه و آگاهانه میباشد و به نسبت قدرت همبستگی نخبگان و متفکرین مردمی ، جسارت خودشان را میسنجند و نقطه نظرهای خود را برای ابراز و یا عدم ابراز تعیین میکنند و به اجرا میگذارند . و همچنین شیوه ی ابراز و ابعاد انتشار نقطه نظرهای خودشان را نیز مدیریت میکنند . نگاه نخبگان و متفکرین ، فقط بایستی بسوی عملکردهای ارزشی در جامعه باشد و هرگز خود را درگیر حرفهای کادو پیچ شده نمیکنند و تحت تاثیر قرار نمیگیرند و دائما" در حال تحلیل هستند و اگر شرایط امنِ اظهار نظر فراهم شود با اعتماد بنفس کامل و با قدرت قوی ی  دفاع از نظریات خودشان در جمع صاحبنظران را دارند و جوابگوئی به اظهار نظرهای کتبی دیگر صاحبنظران ، که آنها هم با احساس مسئولیت و بصورت کاملا" عقلانی و علمی نظریاتشان را ارائه دهند ، هستند . من و دیگر متفکرین جامعه ، توان آن را داریم که در حساس ترین گرد هم آئیهای داخلی و خارجی ، نقطه نظرهای خودمان که در هر مقطعی اعلام کرده ایم را در جمع صاحب صلاحیتها جسورانه مطرح کنیم . من آمادگی دارم که در مورد نود و شش کشف خودم در هر نشست ارزشمند متفکرین بصورت شفاف مطالبم را ارائه دهم و تا مرحله ی اجرائی شدن آن همکاری صمیمی داشته باشم و حق و حقوق ارزشی کارم را نیز دریافت کنم . متفکرین و صاحبنظران جامعه ، تلاشتان را افزایش دهید و اگر چنانچه جوّی برای اظهار نظر هم نباشد شما با جدیت به یافتن راه حلهای منطقی و علمی ادامه دهید و نقطه نظرهای خود را تدوین کنید و به نسبت قابلیت جامعه آنها را منتشر کنید تا روزی که جامعه ی شما بصورت واقعی ، بجائی برسد که تمام نقطه نظرهای متفکرین و صاحبنظران و نخبگان به تائید خود آنها برسد که آن روز ، روز شروع شکوفائی جامعه خواهد بود . به اجرای قوانین احترام بگذارید و در مقابله با قانونهای غلط و منحرف و بازدارنده و عقب ماندگی ، ضمن رعایت شئونات متفکرانه برخورد کنید تا این که چنین قوانینی از بین برود و قوانین کاملا" عقلانی و درست و علمی و قابل پذیرش متفکرین و صاحبنظران جهانی جایگزین آنها شود . ما نخبگان توان آن را داریم که به نسبت لیاقت اثر گذاریمان در جامعه با هر شرایطی مداراگرانه رفتار کنیم که چون لیاقتمان بیشتر از آن نیست جامعه همچنان بصورت عقب مانده باقی میماند و ما سرافکنده ایم و نه لایق ارزشمند امتیازدار عالی اجتماعی . مگر بصورت فرد نگری . ما متفکرین و نخبگان جامعه شدیدا" خودمان را سرزنش میکنیم و هرگز به خود و به کشورمان نمینازیم و مقهور دوران درخشان تاریخمان هم نمیگردیم که بزرگترین افتخار برای ما افتخاری است که در دوران زندگی خودمان کشورمان در حال رشد باشد و جهانیان به رشدش اذعان کنند و نه این که خودمان به خودمان کف بزنیم و مظحکه ی دیگران از داخل و خارج باشیم و هی برایمان جُک بسازند که بعضی از این جک ها از عمق نگرش علمی و فهم و شعور خبر میدهد که به علت خِنگ بودمان از مفاهیم عمیق آنها هیچ نمیفهمیم و هرکه را هم شناسائی کنیم به علت نفهمیهایمان آنها را به زندان میفرستیم و یا سربه نیست میکنیم . ما باید به آنجائی برسیم که خودمان به کشورمان بصورت کاملا" بیطرفانه امتیاز از صفر تا صد را بدهیم که مرود تائید متفکرین جهانی نیز باشد و اگر در هر نقطه ای هم قرار بگیریم ، چنانچه در هر سال رتبه ی ما در صد رشدش به ده در صد نزدیک تر باشد جای خوشحالی دارد و در آن صورت است که سرافکندگی ما کاهش می یابد و اگر هر سال نسبت به سال قبل با قضاوت متفکرین خودمان و جهانیان پیشرفت بیشتری داشته باشیم در آنصورت است که میتوانیم سری بین سرهای جوامع جهانی بلند کنیم وگر نه همچنان سرافکندگی را بایستی دائم با خودمان یدک بکشیم . چه بفهمیم و چه نفهمیم . متفکرین جهان میفهمند و نظر میدهند و انکار ما هم نشان جهل بیشتر ما میباشد و نه چیزی بیشتر از آن . بخود آئیم و نخبگان و متفکرین نیازی نیست که قدرت فیزیکی را بدست بگیرند و اسلحه داری کشور را در اختیار داشته باشند . چرا که اسلحه در مقابل دانش و فهم و علم و آگاهی و توانمندیهای ذاتی بالقوه  که داریم و در هر مقطع که آمادگی باشد و  شرایط فراهم شود میتوانیم  با قوت کامل نتیجه ی توانمندیمان را به عینیت اجرائی برسانیم و به مردمان خوبِ کشورمان و جهانیان نشان دهیم و از لفاظی هم فاصله بگیریم . چرا که آنچه را که عیان است چه حاجت به بیان است . حتی در آنصورت هم به خودمان افتخار نمیکنیم و به مردمان فهیم و متفکر و نخبه ی کشورمان افتخار میکنیم .

مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان تلفن : 09126793617

آدرس سایت :www.MALEKAZARIDIGITAL.com

تولید پنجشنبه  هفتم شهریور 1399

 

 

 

نشستهای ارزشمند و کاربردی متفکرین و نخبه ها بصورت کاملا" مفید

 

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

نشستهای ارزشمند و کاربردی متفکرین و نخبه ها بصورت کاملا" مفید

نشست سلولهای پنج – ده و پانزده نفره متفکرین        

با تدوین متن سنخرانی در موسسه گاندی دیجیتال         

زمان میسر شد . فرهیختگان متن سخنرانی خود را         

به تلقن 09126793617 واتساپ نمایند با آنها           

ارتباط خواهیم گرفت همگی نقد پذیر باشید ودو              

 سخنرانی نقد خواهد شد و در رابطه با سخنرانیها

          

 گفتگو خواهد شد

دوشنبه 1399/6/4

 

 

یکی از انسانهای مفید عصرِ حاضر که افتخار عالم بشریت و ایرانیان است. متن کامل را بخرید

 

 

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

یکی از انسانهای مفید عصرِ حاضر که افتخار عالم بشریت و ایرانیان است

مختصر مقاله برای شما در صورت درخواست متن کامل ارسال میشود

مریم میرزاخانی
مریم یک ریاضی‌دان قابل احترام و از اساتید دانشگاه استنفورد است. مریم به عنوان اولین زن ایرانی در سال ۲۰۱۴ موفق به کسب مدال فیلدز (بالاترین جایزه در ریاضیات) شد.


انسان با آزادی مطلق متولد میشود ولو این که هیچگونه آگاهی ندارد با غرایضش آزادیش را به نمایش میگذارد . و با آزادی مطلق انسان همچنان ادامه دارد و به نسبت آگاهی و شناخت و شعورش زندگی میکند و هیچکس حق ندارد آزادی او را محدود کند .

ادامه دارد
میرزانانی های   کشور ،  در  کجا   خوابیده اند        هی   مرتب     خوابهای    شوم   را   چسبیده اند
هرکه دارد فکر و ایرانی است او نورانی است          میدرخشد ، او هماهنگ است و میرزاخانی است
اختیارِ   مطلقش    را    در  کف   خود  مینهد         خود   فقط   فرمان   به   عقلانیت    خود   میدهد

 

                                                                                     ادامه دارد

 

جهت دریافت متن کامل در حدود صد سطر لطفا" مبلغ ده هزار تومان به کارت شماره " 5859 8310 0707 3611 “ بنام اینجانب واریز و اطلاع رسانی کنید که به شماره شما واتساپ شود

مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان تلفن : 09126793617

پنجشنبه شانزدهم مرداد نود و نه

معنای زندگی من و معنای زندگی هر فرد دیگر چیست میدانیم ؟ متن کامل را بخرید

 

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

معنای زندگی من و معنای زندگی هر فرد دیگر چیست میدانیم ؟ متن کامل را بخرید

        معنای زندگی من چیست ؟ ...تو چیست ؟ او چیست ؟ فکر مختص کسان خاصی است ؟ دانشمندان ؟ سیاستمداران ؟ مسئولین ؟ پیامبران ؟ درس خوانده ها ؟ نه که چنین نیست . فکر کردن و راهِ زندگی را پیدا کردن ، مختص هر فردی است و هر فرد ، فقط نتیجه ی فکر و آگاهی و توانمندی خودش را بدست می آورد و نه چیزِ بیشتر از آن . انسان با آزادی مطلق متولد میشود و هرگز احدی نمیتواند بگوید بجای گریه کردن بخند . صدایت را پائین بیاور . هیچ احدی حاکمیت بر او ندارد ....

ادامه دارد

زندگی معنای زیبای  خودش  را   رو کند           هر کسی   همسو  شود  گل  میتواند  بو  کند

گر نمیدانی   چگونه   زندگی   معنا   کنی         حق هستی   گر  ز تو بردند  چون آوا کنی ؟

....

ادامه دارد

جهت دریافت متن کامل در صد سطر لطفا" مبلغ ده هزار تومان به کارت شماره " 5859 8310 0707 3611 “  بنام اینجانب واریز و اطلاع رسانی کنید که به شماره شما واتساپ شود

 

مهندس یحیی ملک آذری / گاندی دیجیتال زمان تلفن : 09126793617

دوشنبه سیزده مرداد نود و نه

چو ایران نباشد تن من مباد

 

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

چو ایران نباشد تن من مباد 2/4/1399

        ایران جون بیا ؟ ببین تو باید عوض بشی هاهاهاها . هممون باید عوض بشیم هاهاها. مغزمونم باید عوض بشه هاهاها. سوسول بازی بسه هاهاها.

        ایران جونم ما از حالا دیگه حرفو ولو میکنیم . کارو درو میکنیم . میفهمیم و میفهمیم و میفهمیم . میسازیم و میسازیم و میسازیم . ایران میشه کورش ها . قر نمیده همه جا . عشوه بسه ، لَوَندی . هی میپرسن تو چندی ؟ ایران حیادار میشه . دیگه با وقار میشه . مغزشو کار میندازه . حرف و حدیث وللش . مغزِ کارو بیار پیش . گربه ی لوث شدی ها ؟ بد بختی ، حالا حالا . خشمم اومده بالا . چرا حیا نداری ؟ عورَت بیرون میزاری ؟ اورَتِو بپوشون . تجاوز میشه بتون . بتن بکن اونجاتو . ما از این پس جسوریم . با کورش جورِ جوریم . مغزمون کار میکنه . عقلو وادار میکنه . بجنبونه کارارو . ور بچینه مارارو . دیگه تجاوز بسه . میگی اون خر مگسه ؟ بیا بفهم و بفهم . عِلمو عَلَم کن نفهم . با دانش دانش دانش . نده اینقد کارو کش . وسط میدون بپر . نفهمی رو هم بدر . درنده خو خاموشه . همچون روباه و موشه . تو عقلتو عَلم کن . روی نادان رو کم کن . با عقل و دانش میشه . و گر نه مثلِ پیشه . راهِ عقلانی خوبه . نفهمم مثلِ یه چوبه . عَلم میشه مثل چوب . دانشت هست خیلی خوب . ولی عمل کن عزیز . کَل کَل نکن تو هر چیز . عقلت عمل میاره . ذلت رو میداره . بیا تو ایران بساز . راه ها میشه همه باز . عقل تو کورش میشه . صد تا صد تاش در پیشه . ایران شعار نمیخواد . حی ! افتخار نمیخواد . افتخار عملته . هی نکن تته پته . بیندیش و بیندیش . قدم بزار جلو ، پیش . ایرانت  عمل میخواد . فکر و عمل روح شاد . بفهم و دانا بشو . با علمت برو جلو . فقط علم و عمله . بقیه رو وللش . با حرف و شارلاتانی . نمیشه کارو برد پیش . عاشق ایران نشو . با کارِ درست برو . فهمیده حامیت میشه . عمل فقط در پیشه . عقلت عمل میاره . جلوی پات میذاره . عمل رو جمعی بکن . تنها ، تنها مونده چون . تنت رو ورزش بده . عقلو آرامش بده . با هم دیگه کار کنین . ناکسو رسوا کنین . ناکس سواد نداره . تو خلاء پا میذاره . خلاء ها رو پُر بکن . میمیره ناکس چون چون . ایران میشه کورشی . اگه فهمیده بشی . داناها میدن راهو . جاهل میره تو چاهو . دانا هی بیشتر میشه . میاد وسط همیشه . حرف حساب میاره . دونه رو خوب میکاره . یاد میگیره کارارو . با دانشت پیش برو . به عقل و کارت بناز . کشورتو خوب بساز . شعارِ خوبی بده . وگر نه کارت بده . ایرانِ دانا بساز . عاقل ، بکن راهو باز . دنیا عمل می بینه . عمل علمو میچینه . علمی اگر نداری . ول کن بسه بیزاری . توجیهِ بیخود نکن . خسته شدیم ، خسته چون . با عمل راهو باز کن . حرف دانارو ساز کن . دانا شناس فهمیده است . از فهمیده ها چیده است . فهمیده چیدن خوبه . فهمیده هم محبوبه . کاراش طلا میاره . نون تو سفره  میذاره . اگه طلا نداری . بدون چرا بیزاری . سفره ها نون ندارن . انسانا جون ندارن . کارمون ته کشیده . عقل از سرم پریده .

تن من نیست به ارزندگی مغز و توان       تو به  ارزندگی آن مغز خودت را بنشان 

کشورت مغز شناسد که   شود  پاینده        که بچرخد چو فلک چرخ و فلک هردنده

مدیر قویترین موسسه علمی ، فرهنگی و هنری

 گاندی دیجیتال زمان

مهندس یحیی ملک آذری

15/2/1399 تلفن : 09126793617

عزیزانی که نوشته های مرا دریافت میکنند در صورتی که واکنش مناسب نشان ندهند اینجانب تعهدی نسبت به ارسال مطالب برای آنها را نخواهم داشت

برگرفته از کتاب در دست تالیف اینجانب تحت عنوان " طنز طنز طنز و جدّی جدّی جدّی برای تو " که در آینده منتشر خواهد شد

بصورت صوتی منتشر شد

​#خرمگس

 

مخاطبین من افراد با سواد هوشمند هدفمند و توانا هستند . اهل مجادله نیستم و غیر از اینها به میدان نیایند

بر گرفته از کانال واتساپ مرکز تخصصی روانشناسی شریف که مدیریت محترم آقای دکتر محمد احمدی گزینش و منعکس کرده اند 

#خرمگس

 

سالیان سال پیش از این، پیرمردی ۷۰ ساله در حضور بیش از ۱۰۰ نفر هیئت منصفه به جرم "تشویش افکارعمومی" و "نشراکاذیب" به اعدام محکوم شد.

این مرد سقراط نام داشت. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﻤﯽﺁﻣﺪ ﻣﮕﺮ ﺳﻮﺍﻝ! 

ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩﯼ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ، ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺍﺑﺪﯼ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﻭ ﻧﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﺍﺩ. 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺍﺯ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ: "نقدﮐﺮﺩﻥ ﺑﺪﻭﻥ خطﻗﺮﻣﺰ" ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺍﻫﻞ ﻧﻘﺪ ﻭ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ، ﻣﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺮﺩﻭﺭﺯﯼ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪﯼﻋﻘﺎﯾﺪ "ﻋﺎﺩﺗﯽ" ﻭ "ﻋﺎﻃﻔﯽ" ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ . 

ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎﺩﺗﯽ، ﻋﻘﺎﯾﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﯾﻬﯽ ﻓﺮﺽ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ. عقاید ﻋﺎﻃﻔﯽ هم عقایدی هستندﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ ﻗﺮﺍر ﻧﻤﯽﺩﻫﯿﻢ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽﺩﺍﺭﯾﻢ.

ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥها ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﮔﺰﺍﺭﻩﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﺗﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻘﺪ، ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﺭﺍﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻮﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻫﻤﻪ چیز ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ "ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ" ﻣﯽﮐﺮﺩ. 

ﺍﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺸﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﻤﯽﮔﺬﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺧﻤﻮﺩﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﮑﺮﯼ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺨﺪﯾﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻭ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍﺣﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯽﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺗﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ "ﺧﺮﻣﮕﺲ" ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﮕﺲ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺮﺕﺯﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

او از‌ راه پرخطر"یقین زدایی" منصرف نشد. ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻟﺘﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ. ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫا ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﺩ ﮐﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺴﺒﯽ ﻭ ﺧﻄﺎ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺸﺮﯼ، ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺴﺒﯽ ﻭ ﻣﺘﮑﺜﺮ ﺍﺳﺖ. امروزه روش سقراط را شک گرایی (شک ورزی) یا سنت سقراطی میگویند. بسیاری از انسانها مطابق عرف جامعه بودن(عرفی بودن) یا انباشتن اطلاعات را نشانه عقلانیت میدانند. سقراط نشان داد که اینطورنیست، عقلانیت با "فرآیند تفکر" سر و کار دارد. معیار و ملاک ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﻨﺖ ﺳﻘﺮﺍطی ﻣﺴﺎﻭی ﺍﺳﺖ ﺑﺎ "ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻘﺎﺩ" یعنی ﺍﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻧﻘﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻋﻘﻼنی ﺭﻓﺘﺎﺭ میﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮ، ﺩﺭ "ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻘﺮﺍطی"، ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺩﻥ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﺴﺎﻭی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ.

ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ یکی ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ، "ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی" ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍی ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ، ﻧﻘﺪ ﻭ ﺷﻚ میﻛﻨﺪ، ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ، ﺳﻘﺮﺍﻁ ﺑﺮﺍی ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻳﺎﺩ میﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭی ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭستی ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻜﺸﻨﺪ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﻘﺮﺍﻁ، ﻫﺮ ﺑﺎﻭﺭی ﻛﻪ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻜﺸﻴﻢ ﻭ ﺍز ﻏﺮﺑﺎﻝ ﻧﻘﺪ ﻧﮕﺬﺭﺍﻧﻴﻢ، ﻫﺴﺘﻪﺍی میﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪگی ﺍﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺎنعیﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻧﺪگی ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ.

سرنوشت سقراط پایان غم انگیزی داشت و نخستین کسی بود که جانش را در راه عقلانیت از دست داد و با نوشیدن جام زهر شوکران اعدام شد.....

 

@MoshavereSharif1382